velikost textu

Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k profesnímu výběru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve vztahu k profesnímu výběru
Název v angličtině:
PTSD predictors related to professional selection
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jiří Klose
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Helena Machačová
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Id práce:
24601
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Psychologie práce a organizace (XPSP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce pojednává o vlivu traumatických událostí na zdraví vojáků rozmístěných v rámci vojenských misí do válečných zón v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Cílem je popsat vliv nadměrného působení stresu v jeho intenzitě a chronicitě a detekovat prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy. PTSD je v současné době jedním z nejrozšířenějších následků bojového stresu, který způsobuje vážné zdravotní komplikace. Tyto komplikace mají vztah ke kvalitě života, postihují také rodiny vojáků, omezují znovuzapojení do pracovního života, zvyšují riziko selhání, snižují bojeschopnost a také ovlivňují možnosti opakovaného vysílání vojáků do dalších misí. Výsledky jsou využitelné pro psychologický výběr vojenského personálu, výcvik, plánování programů prevence, diagnostiky a terapie následků bojového stresu. Mezi základními prediktory PTSD jsou zkoumány věk, pohlaví, inteligence, výkonnost psychických funkcí v zátěži a osobnostní rysy, především osobnostní konstrukty nezdolnosti a sense of koherence. Výsledky vychází ze zkušenosti s českými vojáky rozmístěnými do zahraničních misí, jsou ale porovnávány i se zahraničními zkušenostmi.
Abstract v angličtině:
The research study deal with influences of traumatic events on military personnel deployed to war zones of Afghanistan, Iraq and Kosovo. Describing influence of excessive stress in its intensity and chronicity, and detect predictors of PTSD is the main task of the study. PTSD is now one of the most extended combat stress outcomes which cause serious health problems. These problems often influence soldier´s family, limit re-union, increase risk of failure, redukce ability to figur, and influence future deployment. Results are useable for military personnel selection, training, prevention planning, diagnostic process and treatment of traumatic stress consquences. Main PTSD predictors studied were age, race, intelligence, psychic functions performance in stress conditions, personality, especially Hardiness and Sense of Coherence. Results are from Czech soldiers deployed in missions abroad, also the international studies comparison is made.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Klose 4.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Klose 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Klose 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Helena Machačová 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kořán, CSc. 213 kB