velikost textu

Kapela hraběte Václava Morzina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapela hraběte Václava Morzina
Název v angličtině:
Count Wenzel Morzin's orchestra
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Kapsa
Školitel:
Doc. Mgr. Vladimír Zvara, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
Id práce:
24593
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce pojednává téma šlechtických kapel v českých zemích v době vrcholícího baroka vymezené vládou Karla VI. Jejím záměrem nebylo postihnout danou problematiku v její úplnosti, nýbrž zdokumentovat a analyzovat dosud nezpracovanou pražskou kapelu hraběte Václava Morzina (1675–1737), přinést tak další materiál pro budoucí syntézu a zároveň nabídnout pandán k stávajícím pracím tohoto druhu zaměřeným převážně na kapely moravské. Hrabě Václav Morzin je v dějinách hudby znám především svými kontakty s italským skladatelem Antoniem Vivaldim. Vivaldi hraběti dedikoval svoji sbírku Il cimento dell'armonia e dell'inventione op. 8 obsahující známé houslové koncerty Le quattro stagioni a přitom se rovněž pochvalně vyjádřil o hraběcí kapele. V různých, zpravidla izolovaných kontextech se pak dochovaly zprávy o dalších hudebnících hraběte Morzina i hudba skladatelů, kteří prošli Morzinovou kapelou. Cílem práce bylo propojit tyto kontexty a na základě archivního výzkumu vedeného především v pramenech účetního a evidenčního charakteru zdokumentovat složení a vývoj kapely.Šlechtická kapela je v práci sledována ve třech rovinách. První pohled je veden jakoby shora, na hudební zájmy majitele kapely, na složení a organizaci kapely a její místo v kontextu šlechtického dvora. Druhý pohled je veden zdola, prostřednictvím biografií tří hudebníků, kteří prošli kapelou a reprezentují jakési modelové kariéry hudebníka ve šlechtických službách. Poslední pohled je veden skrze dochovanou hudbu členů kapely a otázky vznášené prostřednictvím analytických sond směřují k vzájemným vztahům mezi příjemcem díla a skladatelem, mezi složením kapely a podobou skladeb, a dále ke sledování recepce kompozičních vzorů v rámci kapely. Morzinova kapela byla čistě instrumentálním ansámblem. Významné místo mezi jejími členy zastával fagotista Antonín Möser (1693–1742), jehož přítomnost v kapele je zřejmě důvodem výrazného zastoupení koncertantních děl pro fagot v tvorbě skladatelů spjatých s Morzinem. Dochované instrumentální skladby Antonína Reichenauera (ca 1694–1730), Christiana Gottlieba Postela (ca 1697–1730) a Františka Jiránka (1698–1778) prokazují těsnou návaznost na koncertantní tvorbu Antonia Vivaldiho a představují cenné doklady rozvoje instrumentální hudby v Čechách.
Abstract v angličtině:
The present work treats the phenomenon of court orchestras (Kapellen) in Czech lands during High Baroque, in the period delimitated by the reign of Charles VI. Its aim was not, however, to cover the theme in its totality, but to document and analyse the hitherto little-noticed Prague orchestra of Count Wenzel Morzin (1675–1737), providing material for future synthesis and offering a pendant to the existing works of this kind, which have focused mainly on Kapellen of Moravian provenience. In the history of music, Count Wenzel Morzin is known mostly owing to his contact with the Italian composer Antonio Vivaldi. It was Count Morzin to whom Vivaldi has dedicated his collection Il cimento dell'armonia e dell'inventione op. 8 containing the famous violin concertos, Le quattro stagioni. Besides, Vivaldi made a laudatory comment about Morzin’s Kapelle in one of his letters. In various, mostly isolated contexts we find mentions of other musicians as well as the music of composers related to Count Morzin and his orchestra. The aim of this work was to interconnect these mutually unrelated sources and document the personal / instrumental constitution and development of the orchestra by means of archive research based primarily on sources of accounting and registration nature. The work looks at the Morzin Kapelle at three levels. The first view is from above – attention is paid to musical preferences of the owner of the orchestra, its personal constitution and organisation, and its position within the aristocratic court. The second view is from beneath – via three biographies of musicians who were members of the orchestra, which in a way represent three “model careers” of musicians in aristocratic service. The last view is through surviving music works composed by members of the orchestra, the analytic probes focusing on mutual relationships between the recipients of the works and the composer, and between the instrumental constitution of the orchestra and the nature of the music. The work also follows the reception of compositional patterns within the ensemble.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Kapsa 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Kapsa 308 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Kapsa 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Kapsa 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Mgr. Vladimír Zvara, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. 54 kB