velikost textu

Platonův purpurový stín aneb dvojhlavý plavec na ponorné řece

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Platonův purpurový stín aneb dvojhlavý plavec na ponorné řece
Název v angličtině:
Plato's purple shadow, or, the two Headed swimmer in the underground river
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kryštof Boháček
Školitel:
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.
Id práce:
24591
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Moje disertační práce je věnována Gorgiovi z Leontín a jeho přítomnosti v Platónových dialozích, jeho vlivu na vývoj Platónova myšlení a významu pro (nejen) platónskou filosofii. Práce sestává z jedné přípravné a ze dvou hlavních částí. Přípravná část nejprve přehodnocuje běžný výklad Platónova pohledu na Gorgiovu rétoriku a následně předkládá podrobnou analýzu Platónova pohledu na sofisty. Ten je konfrontován s dobovým pojmem sofistés, Platónem částečně přijímaným. Dále je ovšem identifikováno typicky terminologické užití pojmu, velmi dobře odpovídající naukám tzv. historických sofistů, zejména Prótagory. Prakticky vůbec ovšem termín nesouhlasí s naukou historického Gorgii, což odpovídá i doloženému Gorgiovu nesouhlasu s tím aby byl mezi tzv. sofisty počítán. Přípravný díl se uzavírá výraznou odlišností obrazu Gorgii a sofistů u Platóna. První díl nejprve krátce rekapituluje výsledky mé diplomové práce, tedy rekonstrukci Gorgiovy filosofie nebytí. Na jejím základě nyní podávám podrobnou interpretaci Gorgiovy Heleny a předkládám návrh komplexní rekonstrukce tragické nauky o logu, tedy gorgiánské rétorické filosofie. Rekonstrukce je potvrzena identifikací této nauky u Ískokrata. Druhý díl představuje vrchol celé práce a je věnován zkoumání Platónova vyrovnání s dobově velmi vlivnou a dle předchozí rekonstrukce i filosoficky dobře fundovanou gorgiánskou rétorikou. Nejprve je proveden důkladný rozbor dialogu Gorgiás, jenž zásadně mění dosavadní hodnocení významu Gorgii pro Platóna. Gorgiás a jeho různě závislí žáci jsou totiž představeni jako zásadní alternativa vůči sókratovské filosofii. Platón ve snaze o překonání této odlišně založené filosofické posice opouští Sókratovu elenktickou filosofii nevědění a buduje positivní nauku. Proti gorgiánskému perspektivismu, vsázejícímu na přesvědčivost a eukairii, staví jeden morální kosmický řád a z něj vyplývající možnost poznání. ...
Abstract v angličtině:
My dissertation is dedicated to Gorgias :from Leontini and his presence in Plato's dialogues; his influence on the development of Plato's thinking and significance for [not only] platonic philosophy. This piece consists of o ne preparatory part and the two main parts. The preparatory part firstly evaluates the ordinary input of Plato's views in Gorgias' rhetoric and subsequently gives a detailed analysis of Plato's opinion of the sophistes. It is con:fronted with the similar expression: sophistes; and Plato's partial acceptance of them. Then, of course, the dissertation identifies the typical terminology used and which corresponds very well to the teachings of such historical sophists as Protagoras. Practically, the term does not correspond with the teachings of the historical Gorgias, which does correspond to Gorgias' wish not to be counted amongst the sophists. The preparatory work concludes that there are marked differences in the image of Gorgias and the sophists from Plato's view. The fb'St part briefly recapitulates the results of my Master thesis, i.e., a reconstruction of Gorgias' philosophy ofnot-being. On the basis ofthis I shall now place a detailed interpretation of Gorgias' Helen, present a proposal for the complex reconstruction of the tragic teachings of logos, i.e. Gorgianic rhetorical philosophy. The reconstruction's identification is confirmed by the teachings of Iskokrates. The second part represents the peak of the whole work and is dedicated to researching Plato's coming to terms with the perioďs very influential, and, according to the previous reconstruction, philosophically well grounded Gorgianic rhetoric. First of all, there is a thorough analysis of the dialogue Gorgias which profoundly changes the hitherto evaluated significance of Gorgias for Plato. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kryštof Boháček 29.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kryštof Boháček 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kryštof Boháček 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. 286 kB