velikost textu

A contrastive study of -ingly adverbials with special regard to disjuncts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A contrastive study of -ingly adverbials with special regard to disjuncts
Název v češtině:
Problematika překladu anglických disjunktů (typ "-ingly") do češtiny
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Jarkovská, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Id práce:
24585
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Předložená disertační práce se zabývá syntaktickými a stylistickými aspekty v souvislosti s překladem adverbiálních tvarů odvozených z přítomných příčestí sufixem –ly. Vycházíme z předpokladu, že takto utvořená adverbia jsou produktivní skupinou disjunktů hodnotících nebo komentujících obsah sdělení z určitého hlediska. Postojová větná modifikace se projevuje v obou jazycích, češtině i angličtině, nicméně čeština často užívá jiných prostředků, které s těmi anglickými přímo nekorespondují. To je z velké části podmíněno skutečností, že -ingly adverbia, která jsou ve funkci modifikátorů v podstatě kondenzovanou podobou větné konstrukce obsahující postojové adjektivum (surprisingly – it is surprising), v češtině víceméně nemají obdobu, nebo se tato formální realizace běžně nepoužívá (surprisingly – *překvapujícně, amazingly – *podivujícně). Na základě detailního vymezení sémantických a syntaktických aspektů disjunktů a obecně větných modifikátorů práce podává přehled také dalších integrovaných funkcí těchto adverbiálních tvarů. V angličtině, která má na rozdíl od češtiny pevný slovosled, je pozice ve větě ukazatelem syntaktické funkce. Adverbia, která jsou nejpohyblivějším elementem anglické věty, jsou proto v některých pozicích syntakticky homonymní. Cílem této práce je také podat detailní analýzu integrovaných a neintegrovaných pozic ingových participiálních adverbií. Přestože překlad integrovaných –ingly adverbií není považován za problematický, specifičnost této formální realizace se může projevit i zde. Práce se proto snaží podat celkový pohled na překlad –ingly adverbií ve všech jejich funkcích. ...
Abstract v angličtině:
The present study is concerned with –ing participle base adverbs as one realization form of this word class and their Czech equivalents. The focus of our study is on –ingly adverbials especially in their sentence modifying function. Sentence modification is present in both languages, English and Czech; however, based on morphological and syntactic differences between the two languages, the means of Czech and English sentence modification do not always correspond. Above all, this is caused by the fact that -ingly adverbials, a productive class of disjuncts evaluating the content of the clause from the speaker’s point of view, structurally more or less do not have Czech corresponding counterparts. In English –ing participle base adverbials can be regarded as condensed forms of clausal realization (surprisingly ~ it is surprising). Although in Czech such adverbial forms are structurally possible, they are not in common usage (překvapující ~ *překvapujícně). This often results in applying different means of attitudinal evalution as counterparts of –ingly disjuncts. Therefore a primary interest of this work is a comparison of morphological, syntactic and stylistic differences in the sentence modification between English and Czech. Unlike in Czech where the word order is flexible, in English the position of a word in a sentence is a signal of its syntactic function. Adverbials as the most flexible elements in the English sentence are an exception to the rule, with some positions being syntactically more or less homonymous than other. This work also attempts to bring a detailed analysis of nonintegrated and integrated positions of –ingly adverbials. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Jarkovská, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Jarkovská, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Jarkovská, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 133 kB