velikost textu

Dějiny Polsko-československé solidarity. Vztahy československé a polské opozice v letech 1976-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny Polsko-československé solidarity. Vztahy československé a polské opozice v letech 1976-1989
Název v angličtině:
The history of the Polish-Czechoslovak Solidarity. The relations between of the Czechoslovak and the Polish opposition 1976-1989
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
Lukasz Kaminski
Mgr. Juraj Marusiak, Ph.D.
Id práce:
24583
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem disertační práce je spolupráce československých a polských disidentů v sedmdesátých a sedmdesátých letech 20. století. Úzké vztahy navázali v druhé polovině sedmdesátých let představitelé Výboru na obranu dělníků a Charty 77. Vzájemné kontakty měly různé úrovně, sahaly od veřejných prohlášení na podporu politických vězňů až po společné schůzky v Krkonoších v roce 1978. Dalšímu rozvíjení spolupráce zamezily zásahy bezpečnostních složek obou komunistických režimů. Několik osob bylo v Československu za kontakty s polskou opozicí odsouzeno k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Na počátku osmdesátých let se vývoj v Polsku a v Československu výrazně odlišoval. V srpnu 1980 vznikl Nezávislý odborový svaz Solidarita, který se stal nejmasovějším opozičně orientovaným hnutím v dějinách sovětského bloku. Systémová krize komunistického režimu v Polsku vyvolávala velké obavy u československého vedení. Výsledkem byl zesílený tlak bezpečnostního aparátu na domácí disidenty. Pomocí tajného spolupracovníka Stanislava Dvořáka kontrolovala Státní bezpečnost také kontakty mezi vratislavskými členy Solidarity a pražskými signatáři Charty 77. Až do roku 1984 se z tohoto důvodu nepodařilo Polskočeskoslovenské solidaritě, jak se začal vratislavský okruh nazývat, rozvinout svou činnost. Jiná situace nastala od poloviny osmdesátých let, kdy byly obnoveny schůzky v příhraničních horách. Postupně se do spolupráce zapojila řada osob z různých regionů. V červenci 1987 bylo zveřejněno prohlášení první mezinárodní opoziční skupiny působící uvnitř sovětského bloku. Členy Kruhu přátel Polsko-československé solidarity byla řada známých představitelů opozičních skupin. Na konci osmdesátých let Polsko–československá solidarita uspořádala také řadu veřejných akcí na podporu opozice v Československu. Vyvrcholením spolupráce byl festival nezávislé československé kultury ve Vratislavi, kterého se na počátku listopadu 1989 zúčastnilo několik tisíc Čechů a Slováků.
Abstract v angličtině:
The theme of this thesis is the cooperation of Czechoslovak and Polish dissidents during 1970’ and 1980’. The Committee for the Defense of Workers and Charta 77 have established relations in the second half of 1970’. Mutual contacts were on different levels: from the support of political prisoners to meetings in Krkonose Mountains in 1978. The cooperation was limited by the actions of security apparatus of both Communist countries. In Czechoslovakia several persons were sentenced to prison for their contacts with the Polish opposition. In the early 1980’ the development in Poland and Czechoslovakia was markedly different. In April 1980 was established The Independent Trade Union Solidarity which became the most populous opposition movement in the history of the Soviet Block. The systemic crisis of the Communist regime in Poland had created great insecurity in the Czechoslovak leadership. The result was greater pressure on domestic dissidents. The State Security had controlled also contact between Wroclav Solidarity members and Prague signatories of Charta 77 with the help of secret collaborator Stanislav Dvorak. For this reason the activity of the Wroclav circle had not been developed until the 1984. The different situation had developed since the mid 1980’ when the meetings in border mountains were reestablished. Gradually the number of persons from different regions was incorporated into the cooperation. In July 1987 the proclamation of the first international opposition group acting inside the Soviet Block was published. Many known representants of opposition groups were members of the Circle friends of the Polish-Czechoslovak Solidarity. At the end of 1980’ the Polish–Czechoslovak Solidarity had realized the row of public actions for the support of the opposition in Czechoslovakia. The peak of cooperation was the festival of the independent Czechoslovak culture in Wroclaw in which several thousand Czechs and Slovak participated in 1989.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 133.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Blažek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lukasz Kaminski 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Juraj Marusiak, Ph.D. 325 kB