velikost textu

Iluze nebo realita? Ikonografie japonské a evropské krajinomalby na přelomu 19. a 20. století v kontextu reflexe skutečnosti a fenoménu japonismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Iluze nebo realita? Ikonografie japonské a evropské krajinomalby na přelomu 19. a 20. století v kontextu reflexe skutečnosti a fenoménu japonismu
Název v angličtině:
Illusion or reality? Iconography of Japanese and European landscape painting at the turn of the 19th and 20th century within the context of reflection of reality and a phenomenon of Japonism
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Hánová
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
24562
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Je obecně uznávaným faktem, že japonismus byl jedním z hlavních inspiračních zdrojů pro moderní evropské výtvarné umění, který otevřel nové výrazové možnosti pro ztvárnění skutečnosti. Významný zlom v nazírání na skutečnost z jiného, než mimetického způsobu zobrazování, se díky japonským vlivům přenesl také do žánru krajinomalby. Zde došlo k výraznému vývoji ve formalistním řešení, které přineslo obecně zdynamizování obrazové plochy pomocí ornamentálních principů. Ornament, jehož prostřednictvím vnímáme rytmické prvky v obraze, necharakterizuje tradičně popsaný dekorativní vzorec, ale jeho vlastnosti založené na opakujícím se pohybu jak jednotlivých vizuálních prvků, tak střídavém rytmu v obrazové kompozici nebo ve výrazových technikách. Studie se zajímá o původní principy krajinomalby, vstřebávané japonským malířstvím z Číny, které se od druhé poloviny 19. století zároveň přetlumočily do výrazového slovníku evropské výtvarné avantgardy. Silná vazba českých malířů na francouzské prostředí pak způsobila, že se tyto japonizované krajinářské principy nepřímo odrážely také v české tvorbě přelomu 19. a 20. století.
Abstract v angličtině:
It is an undisputable fact that Japonisme became one of the chief sources of inspiration for modern European visual arts which introduced new expressive modes in reflection of reality. Thanks to the Japanese influence a significant break was attained in landscape painting in a way of perceiving reality different from a mimetic way of representation. This genre witnessed a remarkable formalistic development which in general brought up a dynamic structure of painting by means of ornamental principles. An ornament then becomes a mediator of rhythmic perception in a painting which is not to reveal well described decorative patterns, however, rather its genuine features reflecting a continuing motion of visual particularities as well as a rhythmic change of composition or expressive means. This paper studies original principles of landscape painting that had penetrated into Japanese painting from China and which have entered in a visual vocabulary of European avant-garde since the second half of the 19th century. Thanks to a strong relation of Czech painters with the French milieu, the somentioned Japanese landscape principles were actually brought up in Czech art at the turn of the 19th and 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Hánová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Hánová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Hánová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 244 kB