velikost textu

Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovných a vzdělávacích programech základních a středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovných a vzdělávacích programech základních a středních škol
Název v angličtině:
Analysis of methods, organizing forms and evaluation of personality and social development in education and training programmes of primary and secondary schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Bohumíra Lazarová
doc. PhDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
24514
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problematikou osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu jeho metod, organizačních forem a evaluace. Práce nejprve pojednává o pedagogickém procesu osobnostního a sociálního rozvoje v kontextu vývoje pedagogického myšlení a současných kurikulárních dokumentů. Další tématickou oblastí je analýza pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu vybraných teoretických východisek. Za teoretická východiska jsou považovány soudobé teorie vzdělávání (spiritualistická teorie, personalistická teorie, kognitivně psychologická a sociokognitivní teorie) a výchovné systémy osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchova, dramatická výchova, sociálně psychologický výcvik, zážitková pedagogika, globální výchova, etická výchova, multikulturní výchova aj.). Součástí analýzy pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje je přehled technik a organizačních forem, jež je možné využívat ve výukových programech zaměřených na rozvoj osobnosti žáka. Významnou část práce představuje pojednání o možnostech evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje. V této části jsou uvedeny modely evaluace a evaluační postupy založené na empirickém výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. Příspěvkem do empirické části práce je ověřování efektivity výukových programů zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních předpokladů žáků.
Abstract v angličtině:
Doctoral dissertation thesis is devoted to questions of personality and social development from perspective of its methods, organizing forms and evaluation. At first the work dissertates on pedagogics of personality and social development in the context of pedagogical mind development and recent curriculum documents. The analysis of pedagogics of personality and social development from perspective of selected theoretical baseline data makes the following thematic unit. As theoretical baseline data, the recent educational theories (spiritualist theory, personalistics theory, cognitive-psychology and sociocognitive theories) and educational systems of personality and social development (personality and social education, drama education, sociopsychological training, experiential education, global education, ethics, multicultural education ect.) are considered. The list of technics and organizing forms that can be used in educational programmes focused on pupils personality development forms the branch of the analysis of pedagogics of personality and social development. Important part of dissertation thesis is devoted to disquisition about possibilities of evaluation of pedagogics of personality and social development. In that part of work evaluation models and evaluation plans based on empirical research of pedagogical-psychological effects are shown. The verification of efficiency of educational programmes focused on development of pupils personality and social premise is contribution to empirical part of dissertation thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohumíra Lazarová 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Slavík, CSc. 107 kB