velikost textu

Změny ve vnímání práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve vnímání práce
Název v angličtině:
Changes in perception of work
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Svatoň
Školitel:
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
nerealizuje se zatím nezjištěn
Id práce:
24513
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pojem práce se stal jedním z ústředních konceptů teorií zabývajících se vysvětlováním společenských procesů. Je součástí úvah klasiků sociologie Durkheima, Webera i Marxe, ale zabývají se jí zásadním způsobem i vysvětlení založená na evropské křesťanské tradici. Dnes dominující chápání role práce ve společnosti vycházejí převážně z ekonomického vidění světa, a to i v případě reakcí na negativní vliv práce na utváření života jednotlivce a na formování jeho osobnosti, s nímž je možné se setkat v současné sociologii. Proměny vnímání placená práce jsou ovlivňovány rozvojem nových technologií a mění dosavadní vnímání „společnosti práce“. Změna podílu rutinní placené lidské práce na výrobě a často už i při poskytování služeb se vymyká výkladům, které poskytují ekonomické koncepty společenského řádu založené na principu racionality produkce a spotřeby. Začíná být zpochybňováno tradiční pojetí principu zásluhovosti. Proměny vnímání produktivní práce ovlivňují i chápání bohatství, které je dnes definováno jinak než ve společnostech zemědělských a tradičně průmyslových. Dosažené limity snah o výklad společenských procesů založené na ekonomickém chápání problematiky práce se předkládaná studie snaží překonat pokusem o změnu úhlu pohledu na otázku směny práce na trhu a nalezením jiného vztahu mezi prací a mocí, resp. dělbou práce a distribucí moci ve společnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The concept of work became one of the central ideas in theories focused on the explanation of social processes. It is included in theories of Durkheim, Weber and Marx. Social theories based on the European Christian tradition deal with this substantial problem, too. The nowadays prevailing way of understanding the role of work in society is based mainly on the economic attitude to the social world and we can see this ideological stereotype when reflecting negative impacts of work on the everyday life and on forming human personality. Examples of these attitudes can be found in the contemporary sociological thought. New technologies affect the social perception of both paid work and the “society of work”. The diminishing share of routine paid work on the total production of goods and even on offered services can not be explained only in terms of economic theories that assume the rationality of production and consumption. The traditional meritocratic principles are set to question. Changes in the perception of work also affect the perception of wealth that differs in post-modern society and in agricultural or industrial societies. The study aims at proposing new way of explaining social processes by putting stress on connections between labour market, resp. division of labour and distribution of power in society. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Svatoň 876 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Svatoň 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Svatoň 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Svatoň 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta nerealizuje se zatím nezjištěn 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB