velikost textu

Organizační kultura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizační kultura
Název v angličtině:
Organizational culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Slaninka, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martin Matějů
Oponenti:
PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D.
Prof.Ing. Jiří Mikeš
Id práce:
24506
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Organizační kultura je fenomén, který, jak ukazují dosavadní výzkumy ze zahraničí v a v posledních letech i z Ceské republiky, velmi významně ovlivňuje dlouholetou prosperitu organizace a kromě již tradičních analýz se stává i předmětem kulturologického bádání. Organizační kultura jako nositel konkurenční výhody významně ovlivňuje i výkonnost organizace. Její důkladná znalost napomáhá manažerům pochopit svoji roli v organizaci a umožňuje jim dosahovat změn ve zvýšení účinnosti využívání zdrojů Gak lidských, tak i materiálních) organizace, či jiných institucionalizovaných organizací. Disertační práce je věnována tomuto fenoménu. Její první část definuje základní termíny jako kultura, organizační kultura, popisuje prvky organizační kultury, vysvětluje zdroje organizační kultury, mechanismy tvorby a fungování organizační kultury. Dále se zabývá národní kulturou a jejím vlivem na organizační kulturu a vztahem mezi organizační kulturou a účinností organizace. Pozornost je také věnována typologiím organizační kultury, zvláště typologii založené na Modelu soupeřících hodnot. V empirické části této práce jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumného šetření organizační kultury. Cíl výzkumného šetření, zmapovat obsah organizační kultury společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. a vypracovat návrh a náměty, které by měly napomoci organizaci stát se ještě výkonnější a kulturně adaptabilnější vůči nadcházejícím inovacím, byl dosažen.
Abstract v angličtině:
Recent researches - external and also internal - proves, that an organizational culture is a phenomenon, which has a big influence to a long term prosperity of an organization and this theme also becomes - beside the traditional analysis - a subject of a culturological investigation. The organizational culture seems to be a carrier of a competitive advantage and significantly affects also an efficiency of an organization. A deep knowledge of this topic helps managers to understand their role in a company and allows them to reach changes leading to escalation of an efficiency of exploitation of both the human and the material resources. The dissertation work is dedicated to this particular phenomenon. A first part of the thesis defines some fundamental terms such as culture it self, an organizational culture, a national culture and also explains sources, mechanisms of formation and functioning of an organizational cul ture. The effect of national culture, a relationship in between an organizational culture and potency of an organization and also different typologies are also observed and mentioned too, especial1y the typology based on Organizational Culture Assessment Instrument Model (OCAI). In a second empirical part of the thesis are presented the results of a respective research of a selected organization - Telefonica 02. The goal of this thesis to map an organizational culture of a specific company and to form a proposal, which can be used to help the company to be even more effective and also more adaptable to on-coming innovations was reached.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Slaninka, Ph.D. 9.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Slaninka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Slaninka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Matějů 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.Ing. Jiří Mikeš 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB