velikost textu

Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v češtině a v angličtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v češtině a v angličtině
Název v angličtině:
Coarticulatory effects of nasal consonants on their segmental context in Czech and English
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Přemysl Janota, CSc.
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
Id práce:
24504
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá koartikulační nazalizací v češtině a angličtině. V teoretické části uvádí do problematiky koartikulace, představuje metody používané ve výzkumu nazality a studie, které se touto tématikou již zabývaly. V praktické části disertační práce představuje čtyři experimenty provedené většinou nazometrickou analýzou. Ve třech experimentech je zkoumána míra nazality u vokálů v závislosti na segmentálních i suprasegmentálních parametrech, a to v logatomech a v souvislé řeči. Zde mě zajímala jak průměrná míra nazality u daných vokálů, tak i průběh křivky nazality v rámci vokálů a spojení vokál-nazála-vokál. V jednom experimentu se zabývám i percepční stránkou nazality; k vytvoření cílových hlásek byly použity manipulace spektrální obálky.
Abstract v angličtině:
This dissertation deals with coarticulatory nasalization in Czech and English. The theoretical part introduces the topic of coarticulation, presents methods used in the research of studies, as well as studies which have analyzed this topic before. In the practical part, the dissertation presents four experiments, which have been largely conducted by means of nasometric analysis. Three experiments analyze vowel nasalance based on segmental and suprasegmental parameters, both in logatoms and connected speech. I was interested in mean nasalance in the respective vowels, as well as in the course of nasalance throughout vowels and vowel-nasal-vowel tokens. In one experiment, I also examine the perceptual aspect of nasality; manipulations of spectral envelope were used to generate the target speechsounds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 4.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Přemysl Janota, CSc. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. 430 kB