velikost textu

Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury)
Název v angličtině:
Karolina Svetla's works in the discourse of literary critic of the second half of the nineteenth century (ways to read national literature)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivo Říha
Školitel:
doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
24501
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V předkládané disertační práci interpretujeme dílo Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století. Soustředíme se na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury, zaměřujeme se na problematiku úkolů kladených na českého spisovatele. Nad prózami Karoliny Světlé otevíráme otázku, v jaké míře mohla tato „společenská objednávka“ ovlivňovat individuální umělecký rukopis. Zajímá nás problém autorské i čtenářské reflexe vlastenecky-výchovné tendence literární tvorby. Toto dobové přijetí tendence daného druhu coby faktoru, který žádoucím (nikoli limitujícím) způsobem přednastavuje utváření smyslu uměleckého díla, chápeme jako výraz dědictví raně obrozenských ideových konstruktů (přičemž součástí tohoto dědictví je též víra v nezastupitelnou moc národního písemnictví, jehož úkolem je probouzet duševní život národa a střežit jeho svébytnost a jedinečnost). Chápeme jej jako projev pohybu v mýtu o vzkříšeném národu – pohybu, který v rámci všeobecně akceptovaného vlastenecky-výchovného komunikačního kódu čtenáři sdílejí se svou spisovatelkou. Odpověď na otázku, jak se základní aspekty tehdejšího diskurzu o české literatuře vztahovaly ke spisovatelčině tvorbě a jakými cestami byla Světlá vynesena do pozice ztělesněného ideálu národního slovesného tvůrce, hledáme ve druhém oddílu práce. Se zohledněním základních poloh dobové kritické recepce díla Karoliny Světlé se pak (ve třetím oddílu práce) pokoušíme formulovat vlastní rozumění autorčinu uměleckému výrazu.
Abstract v angličtině:
The presented thesis interprets works by Karolina Světlá on the background of Czech literary critical discourse in the second half of the nineteenth century. It focuses on the period approaches to the forms and functions of national literature. It is aimed at problems of tasks set on a Czech writer. Karolina Světla´s prose raises a question - in what extent such “political order” might have influenced individual writing style. We are interested in the issue of both author´s and reader´s reflection of patriotic-educational influence on literary output. Such period acceptance of this intention of given kind as a factor that in desirable (but in no manner restricting) way pre-sets the formation of the sense of artwork, is understood as an expression of heritage of early revival idea (belief in a nonsubstitutable power of national literature the task of which is to arouse intellectual life of a nation and to guard its independence and uniqueness is a part of this heritage in the process). It is understood as an expression of movement in myth about a nation raised from the dead – a movement that under the terms of a generally accepted patriotic-educational communication code is shared by both readers and their writer. An answer to the question of how the basic aspects of the discourse of Czech literature then relate to a writer´s work and in which ways Karolina Světlá was taken to a position of personified ideal of a national literary author is found in the second part of the thesis. Considering the basic position of the time period reception to work by Karolina Světlá the author tries to phrase his own understanding of the author´s expression of art (in the third part of the thesis).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivo Říha 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivo Říha 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivo Říha 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. 1.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 1.74 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 1.22 MB