velikost textu

Systémy elektronické komunikace dokumentů a nová paradigmata knihovnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémy elektronické komunikace dokumentů a nová paradigmata knihovnictví
Název v angličtině:
Electonic document delivery and new paradigm in librarianship
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
prof. Marie Königová, CSc.
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Id práce:
24487
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem disertační práce je problematika soudobého rozvoje systémů elektronické komunikace dokumentů, elektronického dodávání dokumentů a návazných dokumentových dodavatelských služeb v České republice, a to v prostředí vysokoškolských knihoven. Cílem práce je objasnění historických aspektů dodávání dokumentů, vysvětlení obecných hledisek vzniku a rozšíření služeb, rozbor terminologického zázemí, specifikace technických a technologických předpokladů pro elektronické dodávání dokumentů a vymezení základní typologie a kritérií výběru a hodnocení poskytovatelů dokumentových dodavatelských služeb v elektronickém prostředí. Možnosti praktického využití dodávání dokumentů jsou vymezeny zejména v rámci analýzy a popisu vybraných představitelů dokumentových dodavatelských služeb v zahraničí i v České republice. Součástí disertační práce je pojednání o procesech změn v soudobé společnosti, které významně přispívají k formování a uskutečňování principů informační společnosti. Práce se rovněž věnuje teoretickým aspektům projektování informačních systémů a přináší základní koncept víceúčelového centra pro poskytování dokumentových dodavatelských služeb v českém vysokoškolském prostředí. Nedílnou součástí práce je také charakteristika základních matematicko-statistických a bibliometrických metod a technik, které byly prakticky aplikovány na konkrétních příkladech. Na základě tabulek, grafů a vypočtených hodnot jsou stanoveny objektivní výsledky zkoumání a je hodnocena tematika systémů elektronické komunikace dokumentů a dokumentových dodavatelských služeb v databázích vědeckých a odborných informací.
Abstract v angličtině:
The theme of my dissertation is development of electronic document delivery systems and follow-up document delivery services in the Czech Republic, focused on academic libraries. The principal objective of my work is to describe historical aspects of document delivery services, their dissemination and development, terminology, technical requirements, specification of technology conditions of electronic document delivery services. I define basic typology and evaluation criteria of various providers of document delivery services in the electronic environment. I introduce specific practical possibilities of document delivery services, some of the document delivery services in abroad and the Czech Republic. My dissertation contemplates the recent social and political changes that have significantly contribute this work to formulate and pursue principles of information society. The work engages in theoretical aspects of planning of information systems and introduces elementary concept of multi-purpose centre for document delivery services in Czech academic environment. The integral part of dissertation is analysis of essential mathematical, statistical and bibliometrics methods and techniques that are applied in concrete cases. On the basis of tables, graphs and calculated values are specified objective the results of my research. The substance of electronic document delivery systems and document delivery services in scientific and special databases are evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jindra Planková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Marie Königová, CSc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 126 kB