velikost textu

Obraz nebeského shromáždění ve Starém zákoně a literární paralely starověkého Předního východu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz nebeského shromáždění ve Starém zákoně a literární paralely starověkého Předního východu
Název v angličtině:
The heavenly council imagery in the Old Testament and its parallels in the literatures of the ancient Near East
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc.
Id práce:
24475
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Obraz nebeského shromáždění je ve starozákonních perikopách literárním tématem, převzatým z kulturní tradice starověkého Předního východu jako podkladový eikón, podtrhující slovo Božího výroku. Podrobněji popsané výjevy trůnícího svrchovaného boha uprostřed družiny „svých“ jsou doloženy v mytologických zlomcích ugaritských básní o Baalovi, mezopotamských eposech Enúma eliš, Etana, Nergal a Ereškigal, a především v kombinovaných obrazně-textových rituálech egyptských nekropolí. Z jejich explicitně soudního charakteru lze chápat starozákonní eikón jako implicitní zvěst o suprahistorickém Božím zasedání, zobrazeném na principu metafory a analogie, v němž k historickému aktéru zaznívá Boží hodnocení jemu svěřené role z hlediska definitivního Božího záměru. Boží Postava je zobrazena jako svrchovaný vládce a soudce, „nebeský dvůr“ mlčky dosvědčuje Boží úradek. Před Božím soudem stojí podle archaického rozvržení pozemský král, odpovědný Pánu vesmíru za výkon vlády. V prorocké teologii dějin je souzen Boží lid Izrael (Izajáš) a v mudroslovném dialogu vzdorující člověk – filosof, jejž reprezentuje postava Joba. Satan jako žalobce u soudu obviňuje Joba z pokrytectví, přičemž formuluje materialistickou tezi náboženství podle zásady do ut des. Víra bez hmotného zdůvodnění je nepochopitelná. Job se svou krizí prošlou konfesí stává prostředkem Satanovy porážky. Příznačnou formou použití obrazu Božího shromáždění je proscénium k Jobovu dramatu v 1. a 2. kapitole knihy. Stranou nasvícené scény dramatického dialogu stojí strnulá scéna Božího tribunálu jako memento příčin pozemských událostí, které spočívají mimo čas a prostor, přitom však utvářejí osud jednotlivce a lidské dějiny. V inverzním pohledu z úhlu věčnosti proscénium představuje jakoby vnitřní svatyni, theatron, zatímco viditelný děj se odehrává na „nádvoří“.
Abstract v angličtině:
Adopted from the cultural tradition of the Ancient Near East, the heavenly council imagery is used in the Old Testament body as a literary theme in the shape of a background image, or eikon, to support the force of the Divine statement. More developed descriptions of this minimized image are evidenced in mythological fragments of Ugaritic Baal poetry, in the Mesopotamian epic of Enuma eliš, Etana, Nergal and Ereškigal, as well as in the combined text-picture ritual literature of Egyptian necropolises. The Divine Sovereign is pictured sitting on throne among the council of his kin. The obvious judgment character of these scenes suggests the same implicit action in process in the Old Testament image. God´s council sits permanently, in suprahistorical dimension, viewed through metaphor and analogy. From there the Divine statement is transmitted to a historical performer of a role defined and entrusted to him by God in His ultimate plan. The figure of God is thus shown as that of a supreme ruler and judge. The heavenly council stands in silent consent to His decision. The judged one is the earthly king in his responsibility to the Lord of the universe for carrying out administration of the land. The prophetic theology of history sees the judgment passed on Israel – God´s people (Isaiah) while wisdom (Job) describes the trial of the rebelling individual, who questions divine order as such. Accusing Job of hypocrisy, Satan the prosecutor defines religion in materialistic terms as do ut des enterprise. Outside material terms, faith seems to elude his grasp. Job, who has (re)gained personal faith through his agonizing quest, becomes an instrument of Satan´s defeat. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc. 407 kB