velikost textu

Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví
Název v angličtině:
Information behaviour of the medical profession in relation to the modern library and information services in health care
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Milan Špála, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Id práce:
24471
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Úvod. Knihovnické informační systémy patří v informační oblasti ve zdravotnictví svou působností do skupiny systémů sloužících zdravotnickému vzdělávání a výzkumu a svými funkcemi přispívají ke zpřístupňování kvalitních elektronických i klasických informačních zdrojů ve zdravotnictví. Vlivem neustálého rozvoje informačních a komunikačních technologií se někdy objevují bariéry při jejich využívání odbornými uživateli. Dotazníkový průzkum zaměřený na vybrané cílové skupiny zdravotníků ve specializační přípravě na lékařské povolání ověřoval studijní návyky respondentů a jejich znalost existence, organizace a designu knihovnicko - informačních služeb ve zdravotnictví. Samostatnou část výzkumu představoval průzkum věnovaný službám Národní lékařské knihovny s ohledem na nové web technologie pro personalizaci vyhledávání v systému MEDVIK. Metody. Pro výzkum byla použita metoda průzkumu uživatelského chování zdravotníka, který byl prováděn na vybrané cílové skupině zdravotníků ve specializační přípravě na lékařské povolání. Výběr respondentů byl učiněn s ohledem na zákonnou povinnost lékařů o dalším vzdělávání. K závěrečnému statistickému hodnocení bylo použito 225 odevzdaných dotazníků ze 467 distribuovaných dotazníků, což je 48,18 %. Použit byl software IBM/SPSS.
Abstract v angličtině:
Introduction. Library information systems, with its application to the computerization of health systems, belong to the group systems serving the medical education and research and they contribute by their functions to the accessing to high quality electronic and traditional information resources in health field. Due to the development of information and communication technologies there are barriers to their use by professional users. Questionnaire survey, focused on selected target groups of health professionals specializing in preparation for the medical profession, verified study habits of respondents and their knowledge of the existence, organization and design of library information services in health care field. A separate part of the research represents a section dedicated to services of the National Medical Library in the light of new web technologies for personalization of searching through the system MEDVIK. Methods. Research method of user behaviour of health care worker was employed and used on a selected target group of health professionals specializing in preparation for the medical profession. Selection of respondents was made with regard to the legal obligation of doctors to further education. In the final statistical analysis were evaluated 225 total cast of 467 questionnaires distributed (48.18%) by the means of IBM/SPSS software.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Milan Špála, CSc. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 282 kB