velikost textu

Kapitoly z ikonografie renesančího portrétu v Čechách a na Moravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapitoly z ikonografie renesančího portrétu v Čechách a na Moravě
Název v angličtině:
Chapters in the iconography of the renaissance portrait in Bohemia and Moravia
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Id práce:
24468
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem této disertační práce je studium ikonografie a ikonologie vybraných podobizen z fondu závěsných šlechtických portrétů 16. a počátku 17. století z českých a moravských sbírek ajejich zasazení do souvislostí dobového portrétního malířství v sousedních zemích. První kapitola je věnována portrétům Viléma z Rožmberka. Výsadní postavení rožmberského vladaře, který v hierarchii společnosti českých zemí zaujímal druhé místo po králi, má své obrazové vyjádření ve velmožových celofigurových podobiznách, jež odrážejí v bezprostředním časovém sledu nejnovější portrétní tendence z císařského okruhu a v ikonografických detailech umožňují dílčí konkrétní ikonologické interpretace. Založení portrétní rodové galerie v době dočasné ztráty tohoto výlučného postavení je možné interpretovat jako důrazný projev odhodlání k obnově prestiže rodu. Druhá kapitola je věnována obrazům z pernštejnské sbírky: dvojportrétu Marie Manrique de Lara s nahým dítětem a podobizně jejího chotě, Vratislava z Pernštejna. Sledována je především symbolická výpověd' dvojportrétu, který lze vnímat jako mariánský identifikační portrét oslavující zajištění kontinuity rodu. V obsahovém v spojení s podobiznou Vratislava z Pernštejna, nositele Rádu zlatého rouna, pak tato portrétní skupina nabývá kromě reprezentativní funkce i výpověd' o konfesní stálosti pernštejnského páru. V poslední kapitole je studován portrét vzdělaného člena Jednoty bratrské Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl, který je možné na základě značení díla i kulturněhistorických okolností jeho vzniku interpretovat jako oslavu přátelství portrétovaného s Kalvínovým následovníkem Theodorem Bezou. Podobizna rovněž vystupuje z širšího kontextu intenzivních zahraničních kontaktů celé elitní vrstvy humanisticky vzdělaných předáků Jednoty bratrské.
Abstract v angličtině:
The subject ofthis thesis is studying the iconography and iconology of selected portraits from the fund of painted aristocratic portraits of the 16th and beginning of 17th century from Czech and Moravian collections and putting them into the context of portrait painting in neighbouring countries of that period. The first chapter deals with the portraits af Vilém oj Rožmberk. The privileged position ofthe Rožmberk ruler, who held the second position after the king in the hierarchy ofthe Czech lands, is imaged in the magnifico's full-figure portraits, which ref1ect the newest portrait tendencies [rom the imperial circles in an immediate sequence and which in iconographic details enable concrete iconological interpretations. Founding a family portrait gallery at a time oftemporary loss ofthis exclusive position can be interpreted as a strong expression ofthe resolution to renew the family's prestige. The second chapter deals with pictures from the Pernštejn collection: the double portrait of Marie Manrique de Lara with a naked child and a portrait of her husband, Vratislav oj Pernštejn. The symbolical statement of the double portrait is especially studied, which may be perceived as a Marian identification portrait celebrating the family's continuance. Apart from its representative function, this portrait group, in contextual connection with the portrait ofVratislav oJz Pernštejn, holder of the Order of the Golden Fleece, also provides a statement about the religious stability of the couple from Pernštejn. The last chapter studies the portrait of an educated member of the Unitas Fratrum, Jiří Zikmund Prakšický of Zástřizl, which may be interpreted on the basis of the work's marking and of the cultural and historical circumstances of its origin as a celebration of friendship between Jiří and Theodor Beza, Calvin's follower.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D. 55.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB