velikost textu

Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu
Název v angličtině:
Slogans, images, arguments: non-commercial advertising in social context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Kaderka
Školitel:
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Jana Holšánová, Ph.D.
Id práce:
24456
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své disertační práci se věnuji průzkumu nového komunikačního fenoménu české společnosti – nekomerční reklamy. Analyzuji plakáty nestátních neziskových organizací z lingvistického a sémiotického hlediska. Na rovině strukturní se zaměřuji na výzkum konstitutivních prvků plakátu, na výzkum vztahů mezi uplatňovanými sémiotickými mody a na výzkum vztahů plakátů k dalším promluvám a žánrům z diskurzního světa české společnosti. Na rovině procesuální zkoumám utváření smyslu komunikátu. Práce má interdisciplinární charakter: propojuje přístupy lingvistické, sémiotické a sociologické, a to na filozofických základech položených v díle Alfreda Schütze. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části nahlížím předmět zájmu z perspektivy analytika. S využitím teorií znaku, žánru, diskurzu, multimodality a argumentace analyzuji několik desítek plakátů nekomerční reklamy. V druhé části se věnuji perspektivě běžných recipientů. S využitím metody moderovaných skupinových diskusí (focus groups) analyzuji interpretační postupy členů české společnosti. V závěru práce podávám znakovou, žánrovou a diskurzní charakteristiku plakátů nekomerční reklamy.
Abstract v angličtině:
This dissertation is devoted to the exploration of a new communicative phenomenon in Czech society – non-commercial advertising. I analyze advertising in the form of posters or billboards from a linguistic and semiotic point of view. On the structural level, my primary orientation is toward researching the constitutive elements of the advertisements, the relationships between the semiotic modes utilized, and the relationship of advertisements to other texts and genres from the discursive world of Czech society. On the processual level, I examine the way in which sense is made of the communicative object. The project is interdisciplinary in nature, connecting linguistic, semiotic, and sociological approaches, with a philosophical foundation laid in the work of Alfred Schutz. The text consists of two parts. In the first of these, I consider the topic from the analyst’s perspective. Employing theories of the sign, genre, discourse, multimodality and argumentation, I analyze several tens of non-commercial advertisements which take the form of posters or billboards. The second part is devoted to the perspective of ordinary recipients. Using the method of focus groups, I investigate the interpretive processes of members of Czech society. In the concluding section, I characterize non-commercial advertising in terms of semiotics, genre and discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kaderka 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Kaderka 16.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kaderka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kaderka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Mareš 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Holšánová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB