velikost textu

Kriminalita páchaná na dětech a mládeži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalita páchaná na dětech a mládeži
Název v angličtině:
Criminality against children and juveniles
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Hladká
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Id práce:
24436
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem disertaní práce je kriminalita páchaná na dtech a na mládeži, což je problém z mnoha dvod zvlášt podstatný. Především je třeba zdraznit, že dít je s ohledem na sníženou schopnost obrany nezranitelnjší obtí, a proto dti vyžadují zvláštní ochranu poskytovanou nejen rodii, ale také státními orgány. Po dlouhou dobu existoval obecný názor, že nejlepší ochranu dítti poskytne jeho rodi, protože rodie své dti milují, i když je týrají i zanedbávají. Tato teorie se stala minulostí na základ výzkum, které přinesly informace o tom, že v mnoha případech kriminality na dtech byli pachateli práv rodie poškozeného dítte nebo lenové jeho rodiny. V roce 1991 se v Praze konala 3. Evropská konference pro prevenci syndromu CAN (syndrom bitého a zneužívaného dítte). Na základ této konference zaala v eské republice systematická práce sociálních pracovník, psycholog, orgán inných v trestním řízení, lékař a dalších odborník v této oblasti. Předkládaná disertaní práce přispívá k této systematické práci.
Abstract v angličtině:
The topic of the submitted dissertation work is criminality commited against children and juveniles which is particularly a topical problem for many reasons. First of all it is necessary to emphasize that a child is the most vulnerable victim with his or her decreased ability of defence and therefore children require special protection provided not only by their parents but also by state authorities. For a long period of time there was a general opinion that parents represent the best protection for a child because they love him or her even if they beat or neglect their children. This theory has become a thing of the past thanks to the results or researchs that found that many perpetrators of criminality against children and juveniles were parents of the victimized child or members of his or her family. In 1991 the 3rd European Conference for CAN Prevention was held in Prague (CAN means Child Abuse and Neglect). After this conference a systematic work of Czech social workers, psychologists, police investigators, psysicians and many other experts on this field has started. The submitted dissertation contributes to this systematic work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Hladká 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Hladká 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Hladká 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 204 kB