velikost textu

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju
Název v češtině:
Tradice purizmu v chorvatské jazykovědě
Název v angličtině:
Tradition of purism in Croatian linguistics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marija Vlašić, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
Andrej Šurla, Ph.D.
Id práce:
24420
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLFE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Chorvatština
Abstrakt:
Dizertacni pnice se zabyva tradici purizmu v chorvatske jazykovede. Sleduje yYvoj chorvatskeho jazyka se zretelem na existujici tezi, ze purismus je imanentni soucasti chorvatskeho jazyka. Autorka se zamefuje na Ulohu chorvatske jazykovedy v utvareni tohoto tradicniho obrazu a snaZi se interpretovat motivy a perspektivy teto tendence. Predmetem prace je role, kterou puristicke principy hraji v budovani jazykove identity a analyza dlouhodobych dopadu teto tendence. V uvodni kapitole je podan prehled teoritickYch stanovisek k terminu purizmus, aktualni uvahy soucasne sociolingvistiky a vylozen postoj kroatistiky k puristickemu charakteru chorvatskeho jazyka. Puristicke tendence chorvatskeho jazyka jsou v chorvatske jazykovede pokladany za prvek trvale provazejici jazykovY yYvoj a z toho duvodu je purizmus vniman jako vYznamny identifIkacni prvek zabudovany do same podstaty chorvatskeho jazyka. Druha kapitola prinasi uZsi pohled na diachronni yYvoj chorvatskeho jazyka. Autorka se v nem zamefuje na analyzu materialu, v nichZ jsou patrny prvky implicitniho i explicitniho purizmu (od predstandardizacniho obdobi, z pocatkU standardizace, zejmena pak z obdobi narodniho obrozeni) a metody, jejichZ prostiednictvim byly tyto prvky prezentovany jako charakteristicke tendence chorvatskeho jazyka. ...
Abstract v angličtině:
The main topic of the doctor's thesis is tradition of purism in Croatian linguistics, i.e. the development of Croatian language from the point of view of the thesis of purism as a constant in Croatian langauge. The focus is placed by the author on the role of Croatian linguistics in building such a traditional image. The thesis furthermore explains motives and perspectives of the mentioned tendency. The thesis questions the role of purist principles in the construction of language identity and analyzes long-term consequences of this tendency in Croatian linguistics. The introductory chapter gives an overview of theoretic opinions on the term of purism and current ideas of the recent socio-linguistics and furthermore explains the position of Croatian linguistics on the level of purism of Croatian language. Puristic tendency of Croatian language is in Croatian linguistics considered analogue to the language development. Therefore, purism is a very important element of identification built into the character itself of Croatian language. The view onto Croatian linguistic history is narrowed in the second part of the thesis, in which the author analyzes the materials, in which elements of implicit and explicit purism are to be seen (from pre-standard era, beginning of standardisation and particularly the National revival) and the methods by which those elements are presented as characteristic tendencies of Croatian language. The third chapter analyzes the linguistic situation in the transition period between the 20th and 21st century, in which period the systematically developed image of purism continuity and tradition was accomplished in a purist wave emerged along with the escalation of declarative national symbols in those years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. 11.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Andrej Šurla, Ph.D. 907 kB