velikost textu

Genderové aspekty tělesnosti v současném českém umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové aspekty tělesnosti v současném českém umění
Název v angličtině:
Gender aspects of embodiment in contemporary Czech art
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Id práce:
24409
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce si klade za ci1 zmapovat klíčová térnata související s fonnamt zobrazení genderově specifické tělesnosti v recentnÍIn českém umění. Na příkladech případových studií a s použititn rnetodologický'ch postupú čerpajících z feministických východisek ovlivněných poststrukturalisfnem a psychoanalýzou zkoumánl, jak se vývoj společnosti po roce 1989 odráží v dílech českých a vybraných slovenských umělců a urrlělkyií. Po teoreticko-filosofickém úvodu shrnuji výstavy, které se tématern tělesnosti v českém prostředí zabývaly. Nás1eduje oddíl věnovaný projevůrn hetero- i homosexuální touhy. Samostatné kapitoly se zab)!vají inspirací ponlografickou vizuaIitou a vztahem erotiky a moci. Dalším tématem je rozbor genderově specifických zdrojů tělesné abjekce. Následující kapitoly analyzují obrazy ženských těl (stereotypních roH, rnateřství, specifik vtěiené subjektivity., vizuality ženských časopisů, nlýtu krásy), stejně jako aspekty tělesnosti mužů (včetně vizuálního přehodnocení tnaskul1nity, analýzy role penisu v konstrukci mužské subjektivity a v neposlední řadě dekonstrukce konceptu uměleckého génia). Mezi téfnata, která pojednávám v závěrečn)'ch kapitolách patří přehodnocení odděleni dvou rodú / pohlaví, rodové aspekty těla kyborga a koneč-ně geoder kurátora/-ky. V závěru práce zkoutnáun zda a do jaké tniry lze v současnérn českéol kontextu uplatnit hledisko politiky těla.
Abstract v angličtině:
This thesis analyzes key issues related to the various fornls of representation of gendcr aspects af enlbod iment in eonten~porary Czech visual art Based on case studies a.nd using thc !llethodology oť ferninisln, post strueturalism,\ and psychoanalysis~ this thesis discusses how development of Czech society after 1989 retlects itself in the work of selected Czech and Slovak artists. After providing a theoretical and philosophical introduction into the topie, I discuss the exhibitions that have dealt with the issue of ernbodil11ent in the Czech context Detailed analysis 1S devoted to the different manifestations af hetero- and homosexual desire. Two separate chapters focus on the ways in which pornographic visuality inspires eontetnporary Czech art and on the relation between eroticls1n and power respectively. Next chapter discusses the gender specific sources of bodily' abject. The following text analyzes various representations of femaie bodies (stereotypical roles, motherhood, specifica11y enlbodied subjectivlty, visuality of women's )ifestyle tllagazines, and the impact of beauty lnyth) as well as the various aspects of male embodiment (visual reinterpretation of masculinity, the role af penis in the construction of tnale's subjectivity, and the deconstruction af maje genius). Finally~ tne thesis discusses the relnterpretation of t\\10 distinct genders, gender aspects of cyborg's body, and engendering of the curator. In the concluding renlarks 1 examine if and to what extent it is possible to apply the concept of body politics in contemporary Czech context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 64.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Pachmanová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB