velikost textu

Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanič v Rusku (a historicko-kulturní souvislosti jejich působení)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanič v Rusku (a historicko-kulturní souvislosti jejich působení)
Název v angličtině:
Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanić in Russia (and historio-cultural context of their works)
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
doc. PhDr. Václav Veber
Id práce:
24393
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Mnich Veniamin (druhá polovina 15. století), Ivan Peresvětov (první polovina 16. století) a Juraj Križanić (1617/1618–1683) představují pozoruhodné myslitelské osobnosti období pozdního středověku a raného novověku. Všechny spojuje několik významných momentů, které činí zkoumání jejich díla v rámci jedné monografie opodstatněným a inspirujícím. Všichni tři přišli na území moskevského státu z jiných kulturních a jazykových prostředí, přičemž okamžik jejich příchodu do Ruska a pobytu tam můžeme charakterizovat jako mezníky historického a duchovního vývoje východní Evropy, spojené s přehodnocením a relativizací předchozí tradice. Mnich Veniamin se objevil v Novgorodě v závěrečné etapě procesu sbírání ruských zemí, ve chvíli, kdy se otevírá otázka pro moskevskou společnost zásadní – problém církevního majetku a jeho možné sekularizace; Ivan Peresvětov pak na počátku vlády Ivana IV. Vasiljeviče v období očekávaných změn a Juraj Križanić v předvečer reforem Petra I. Alexejeviče. Veniamin, Peresvětov i Križanić si do Ruska přinesli vlastní bohatou předchozí zkušenost a intelektuální výbavu, jejíž zdroje leží mimo duchovní ambient moskevské společnosti, zároveň se svým působením a svými spisy vědomě začleňují do aktuálních polemik, a dokonce se snaží ovlivnit budoucí vývoj hostitelské země (Peresvětov, Križanić). Intelektuální odkaz Veniamina, Peresvětova i Križaniće se stává součástí dědictví staré Rusi a může být právem nahlížen v kontextu ruské myslitelské tradice. Autor práce usiluje o všestrannou analýzu a intepretaci spisů zmíněných myslitelů a jejich zasazení do širších kulturních a historických souřadnic. Slovní spojení z názvu práce „v Rusku“ tak neodkazuje na úzký biografický pohled na tři zkoumané osobnosti (pobyt v Rusku jako významná etapa jejich života), ale spíše má signalizovat autorovu snahu vidět jejich působení a především jejich texty jako dialog s Ruskem, jako problematizování jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. ...
Abstract v angličtině:
Monk Veniamin (2nd half of the 15th century), Ivan Peresvětov (1st half of the 16 th century) and Juraj Križanić (1617/1618–1683) are remarkable thinkers of the late Middle Ages and the early Modern Period. There are several interesting features common to all three of them which make the research of their works in a single monograph well-founded and inspiring. Each of the authors came to the territory of the Moscovian state from a different cultural and linguistic milieu. In each case the moment of their arrival and their stay in the country could be classified as a landmark in the historical and spiritual development of Eastern Europe, accompanied by a revaluation and relativization of the preceding tradition. Monk Veniamin arrived in Novgorod during the final phase of the process of “the collecting of Russian lands” when a fundamental question for the Moscovian society opened – the issue of the Church possession and its potential secularization. Ivan Peresvětov came to Russia at the beginning of the reign of Ivan IV. Vasiljevič in a period of prospective changes; Juraj Križanić on the eve of the reforms initiated by Petr I. Alexejevič. At the point of their arrivals to Russia Veniamin, Peresvětov and Križanić were all well-experienced men with a great intellectual outfit originating beyond the spiritual ambient of the Moscovian society. Through the medium of their activities and works they consciously took part in the topical controversies and even endeavoured to influence the future development of the host country (Peresvětov, Križanić). The intellectual legacy of Veniamin, Peresvětov and Križanić becomes a component part of the Old Russian heritage and it can be rightly evaluated in the context of the Russian intellectual tradition. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Veber 182 kB