velikost textu

Truth between syntax and semantics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Truth between syntax and semantics
Název v češtině:
Pravdivost mezi syntaxí a sémantikou
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Procházka, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Prof. Steve Awodey
Id práce:
24391
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Sirsm clem teto prace je vyjasnit vztah mezi syntax a semantikou, zejmena pokud jde o jazyky s presne specikovanou strukturou. Hlavn otazky, kter ymi se zabyvame, jsou: Co cin semanticky pojem semantickym? Co zpusobuje, ze je pouha semanticka analyza takoveho pojmu nedostatecna? Co je tm rozhodujcm krokem, ktery musme ucinit, abychom pronikli k vyznamov e strance jazyka? Temito otazkami se nezabyvame prmo, ale prostrednictv m analyzy typickeho semantickeho pojmu, a sice pravdivosti. Nas hlavn otazkou tedy je: Jake pojmove prostredky jsou nezbytne pro uspokojivou denici pravdivosti? Ke zkouman pojmu pravdivosti a jednotlivych zpusobu, jak jej lze de- novat, jsme si vybrali tri konkretn systemy: kumulativn verzi Russellovy rozvetvene teorie typu, Zermelovu druhoradovou teorii mnozin a Carnapovu logickou syntax. Kazdy system je podroben dukladnemu studiu. Predkladan a prace je tedy souborem tr vce mene samostatnych studi, jez popisuj moznosti explicitn denice pravdivosti a nezbytneho pojmoveho zazem. Poznamenejme, ze nasm clem nen historicky verna prezentace uvedenych systemu, nybrz snaha o dals rozvinut toho cenneho, co nabzej, ve svetle soucasnych poznatku. Obecnym zaverem, k nemuz dospejeme na zaklade vysledku zskanych v jednotlivych studich pojmu pravdivosti, je teze, ze klcovy krok, ktery je treba ucinit pro prechod od syntaxe k semantice, spocva ve specicke kombinaci omezen a rozsren syntaktickych prostredku, ktere jsou k dispozici. Na samotny zaver nacrtneme nektere losocke dusledky tohoto zjisten. vi
Abstract v angličtině:
The broad aim of this thesis is to clarify the relationship between syntax and semantics, mainly in connection with languages with exactly specied structure. The main questions we raise are: What is it that makes a semantic concept genuinely semantic? What exactly makes a merely semantic characterization of such a concept inadequate? What is the decisive step we have to make if we want to start speaking about the meaning-side of language? We approach these questions indirectly: via an analysis of a typically semantic concept, namely that of truth. Our principal question then becomes: What conceptual resources are required for a satisfactory denition of truth? To investigate the concept of truth and dierent ways in which it can be dened, we have chosen three individual systems: (a cumulative version of) Russell's ramied theory of types, Zermelo's second-order set theory and Carnap's logical syntax. Each of the systems is studied in considerable detail. The presented thesis is, in eect, a collection of three case-studies into the ways in which the concept of truth is explicitly denable and into the requisite conceptual background, each study forming a more or less closed unity. It should be noted that we are not interested in a historically faithful representation of these systems; our goal is to get the best of them while making use of suitable contemporary insights. The general conclusion reached on the basis of the results obtained in the individual studies of the concept of truth is that the key step marking the transition from syntax to semantics consists in a specic combination of restricting and expanding the syntactic resources available. At the very end, some philosophical consequences following from this idea are outlined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Procházka, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Procházka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Procházka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Steve Awodey 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB