velikost textu

Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen
Název v angličtině:
Prehistoric cultural strata as archaeological source
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Ernée
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Oponenti:
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
PhDr. Martin Kuna, CSc.
Id práce:
24384
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Některé zdánlivě chybějící a často skutečně nenalézané (neviděné), původně však nepochybně existující archeologizované součásti naší živé minulosti nám stále nedávají spát (z poslední doby např. řada příspěvků in: Neustupný ed. 2002). Jako dobrý příklad takového nedostatkového zboží - nemovitého archeologického nálezu, terénní situace, či, chcete-li, archeologického pramene, nám dobře poslouží často postrádaná tzv. kulturní vrstva, nebo kulturní souvrství pravěkého (raně středověkého) stáří. Jejich absence na většině našich pravěkých (raně středověkých) rovinných sídlišť byla již mnohokráte konstatována, stejně jako příčiny a procesy, vedoucí v minulosti často k úplnému odstranění tohoto druhu archeologického pramene (např. Neustupný 1981, 154; 1996, 506; Kuna 1994, 19-20, 31-32; 2002, 120; 2004a, 31 0-318; Vencl 2001, 608 atd.). Cílem této práce je především vyvrátit vžitou představu o tom, že kulturní vrstvy či souvrství na našich rovinných sídlištích téměř nenajdeme, zpochybnit podobně zažitý názor o jejich informační méněcennosti a na příkladu konkrétních situací ukázat, že jde naopak o zcela běžný, byť velmi podceňovaný typ archeologického pramene. Bez jeho výzkumu a patřičné analýzy však zůstávají informace získané pouze z výplní do podloží zahloubených částí objektů většinou pouhým z kontextu vytrženým torzem bez většího významu pro poznání konkrétních událostí a procesů, odehrávajících se na příslušných sídlištích v době jejich existence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Ernée 22.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Ernée 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Ernée 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 1.96 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kuna, CSc. 959 kB