velikost textu

Theory and practice of Czech bilingual specialized dictionaries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Theory and practice of Czech bilingual specialized dictionaries
Název v češtině:
Teorie a praxe českých dvojjazyčných odborných slovníků
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alice Tihelková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Oponenti:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
Id práce:
24363
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (XANJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tematem predkl<idane disertacni pnice je teorie a praxe dvojjazycne speciaJni Iexikografie se zvIastnim zamerenim na tvorbu dvojjazycnych odbornych slovniku pro ceske uzivateIe. Hlavnim ciIem prace je vypracovani puvodni metodologie tvorby cesko-anglickych a angIicko-ceskych odbornych slovniku (s moznou aplikaci i na daIsi cizi jazyky), ktera predstavuje preneseni soucasnych poznatku pedagogicke Iexikografie, prezentovanych v prednich angIickych pedagogickych slovnicich, do Iexikografie speciaIni. Prace je doplnena vIastnim Iexikografickym projektem, na kterem jsou jednotlive body metodologie prakticky iIustrovany. Uvodni cast prace, pojednavajici 0 hIavnich aspektech a principech speciaIni Iexikografie, objasnuje zakIadni pojmy z teto disipliny a srovnava stay vyzkumu v zemich Zapadni Evropy se situaci v Ceske repubIice. Po tomto kritickem prehIedu nasIeduje anaIyza charakteru ceskych dvojjazycnych odbornych slovniku, zaIozena na vzorku 25 slovniku ruznych oboru vydanych po race 1989. AnaIyza konstatuje jejich hIavni rysy, hodnoti jejich kvaIitu a predkIada typologii jejich zakladnich nedostatku. Doprovodnou cast analyzy tvol'i zprava 0 predbeznem uzivatelskem vyzkumu odbornych slovniku, provedenem v roce 2004 na Zapadoceske univerzite. Data ziskana anaIyzou jsou v kombinaci s novymi poznatky obecne i speciaIni Iexicokgrafie pouzita k vypracovani metodologie tvorby dvojjazycnych odbornych slovniku, prezentovane v zaverecne casti prace. V ni obsazena doporuceni, predkIadana zpusobem pl'istupnym sirokemu spektru ceskych slovnikaru, pojednavaji 0 vsech klicovych aspektech Iexikografickeho projektu: pfedbeznem planovani, vyberu korpusu, vyberu lemmat, volbe makrostruktury, zpracovani gramatickych, semantickych, pragmatickych a encyklopedickych informaci, systemu odkazu a ostatnich castech slovniku.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the theory and practice of bilingual specialized lexicography, with special focus on the production of bilingual specialized dictionaries intended for Czech users. The main objective is to propose an original methodology for the compilation of Czech-English and EnglishCzech LSP dictionaries (with possible application to other foreign languages). The methodology aims at the introduction of the latest trends in pedagogical lexicography, as presented in the leading ESL dictionaries, into specialized lexicography. The thesis is complete with an original lexicographic project illustrating the individual points made. The initial part of the thesis discusses of the main aspects and principles of the discipline of specialized lexicography, clarifying the basic concepts and comparing the state of research in the Western countries with the situation in the Czech Republic. This critical overview is followed by an analysis of the character of Czech bilingual specialized dictionaries based on a sample of 25 recently published dictionaries of a wide variety of subject fields. The main features of these dictionaries are established and their overall quality assessed, resulting in the presentation of a typology of their major shortcomings. The analysis is accompanied by the results of a preliminary user survey carried out in 2004 at the University of West Bohemia. In combination with the state-of-the-art theoretical knowledge of pedagogical as well as specialized lexicography, the data gained from the analysis is used to form the framework of the methodology presented in the final chapter of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Tihelková, Ph.D. 10.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Tihelková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Tihelková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Klégr 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc. 158 kB