velikost textu

Filosofie náboženství Josefa Solovějčika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie náboženství Josefa Solovějčika
Název v angličtině:
Joseph Soloveitchik’s philosophy of religion
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc.
Oponenti:
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
doc. Petr Sláma, Th.D.
Id práce:
24350
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Josef Solovějčik (1903 – 1993), rabín a filosof, jeden z nejvýznamnějších představitelů moderní židovské orthodoxie, se pokusil o vyjádření tradičních židovských náboženských pojmů prostředky moderní vědy a filosofie. Jako filosof vyšel z novokantovství marburské školy, jako rabín byl pod vlivem tzv. analytické školy, kterou ve východní Evropě založili členové jeho rodiny. Z filosofického dědictví novokantismu převzal důraz na čistotu myšlení, chápaného jako myšlení matematické a přírodovědné, a z přímého odkazu Kantova přejal zejména jeho apriorismus nazíracích forem a poznávacích kategorií. Analytická škola na něho zapůsobila důrazem na ahistorický rozbor náboženských pojmů, který vede k jejich hlubšímu poznání a zároveň novým způsobem zakládá vztah k transcendentnu. Solovějčik tak rehabilitoval náboženství jako noesis a pokusil se o jeho filosofickou reflexi. Ústředním pojmem jeho filosofie náboženství je halacha, tradičně chápaná jako soubor norem a přikázání, kterými se řídí život věřícího Žida. V Solovějčikově pojetí se halacha stává filosofickým pojmem, hermeneutickým klíčem k interpretaci náboženské zkušenosti, která je pojímána jako základ veškerého zakoušení skutečnosti. Toto filosofické stanovisko Solovějčik ověřuje na neustále nových variantách ideálních typologií lidské existence, které opírá o originální interpretaci biblických textů, týkajících se stvoření člověka a jeho postavení v řádu všehomíra. Z hlediska rabínské tradice je jeho styl výkladu možno označit jako eisegetický midraš, z hlediska filosofického má jeho metoda blízko k fenomenologické eidetické variaci. Všechny typologie Solovějčikovi slouží k vyjádření vnitřní rozporuplnosti lidské existence, která je ovšem odrazem rozeklanosti inherentní skutečnosti samé. ...
Abstract v angličtině:
Joseph Soloveitchik (1903 – 1993), rabbi and philosopher, one of the most important representatives of modern Jewish Orthodoxy, has made an attempt to translate traditional Jewish religious concepts in the language of modern science and philosophy. As a philosopher, he was versed in the Neo-Kantian philosophy of the Marburg School, as a rabbi he was under the influence of the so-called Analytical School, founded in Eastern Europe by members of his family. From the philosophical heritage of Neo-Kantianism he adopted the emphasis on the pureness of thought, understood as mathematical and scientific, and from the direct Kant’s inheritance he endorsed particularly his a priori concept of pure forms of sensible intuition and cognitive categories. The Analytic School affected him through their emphasis on a non-historical analysis of religious concepts, leading to their deeper knowledge, and in the same time establishing a new relation to the Transcendent. In this way, Soloveitchik has rehabilitated religion as a noesis and aimed at its philosophical reflection. The central notion of his religious philosophy is halakhah, traditionally conceived as a set of norms and commandments ruling the life of a practising Jew. In Soloveitchik’s view the halakhah has become a philosophical concept, a hermeneutic key to the interpretation of religious experience, supposed to be the very foundation of any perception of reality. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petr Sláma, Th.D. 552 kB