text size

Psychoterapeutická péče pro adolescenty selhávající v náročných situacích.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Psychoterapeutická péče pro adolescenty selhávající v náročných situacích.
Titile (in english):
Psychotherapeutic care for adolescents failing in difficult situations.
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Mgr. Jiří Bauer
Supervisor:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Opponents:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc.
Thesis Id:
24336
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Clinical Psychology (XPSK)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
08/03/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Ústředním motivem disertační práce bylo nalezení efektivního způsobu, jak pomoci mladým lidem na hranici dospělosti prostřednictvím psychoterapeutické péče k zvládnutí náročných situacích, v nichž se jim nepodařilo obstát. Jejich selhávání se projevilo nejčastěji nedostatečnými výsledky při plnění školních povinností ve škole nebo pracovních úkolů na pracovištích odborného výcviku. Ačkoli příčiny byly různé, výsledek u všech stejně vyústil návrhem na vyloučení ze střední školy nebo odborného učiliště. Účelným se jevilo, a to jak v teoretických východiscích, tak ve výzkumu a jeho aplikacích, poukázat na velké množství vlivů a jejich kombinací, které vstupují do života každého jedince a jak je proto velice složité, ba přímo nemožné přesně identifikovat příčiny vzniku krize dospívajícího adolescenta. Všem zúčastněným zkoumaným osobám se však nastavilo zrcadlo jejich vlastních výpovědí prostřednictvím výsledků psychodiagnostických testů, artefaktů a rozhovorů s jejich rodiči, učiteli, mistry, ale především nimi samými. A spolu s nimi jsme hledali cestu z jejich krizové situace.Teoretická východiska vysvětlují klíčové pojmy a jejich souvislosti přímo k psychologickému výzkumu a jeho aplikování do terapeutické péče. Popisují psychologickou charakteristiku adolescence, v níž se snaží postihnout význam tělesných změn v procesu dušení proměny, sociální status a sebeprosazení dospívajících, vývoj identity adolescenta, utváření vzájemných vztahů, psychosociální zrání k dospělosti a v neposlední řadě psychopatologické projevy v dospívání. Současně se zabývají náročnými životními situacemi, do kterých vstupují vlivy sociálního prostředí, sociálních vazeb a osobnostních předpokladů jedince, ale také krize jako nejnáročnější životní situace a porovnává různé pohledy na krizový stav a jeho dělení z různých hledisek. Rovněž se věnují krizové symptomatologii, ale také řešení v podobě krizové intervence, seznamují s filozofickými kořeny krizové intervence, zvláště existenciálními otázkami a s problematikou komunikace v krizové intervenci. K zefektivnění krizové intervence doporučuje zapojit vybrané psychoterapeutické techniky (abreakci, korektivní emoční zkušenost, interpretaci, hledání existenciálního smyslu, dereflexi, paradoxní intenci, techniku společného jmenovatele, relaxaci a řízenou imaginaci).
Abstract:
The central motive of this dissertation thesis was to find an effective method of helping young people approaching adulthood manage difficult situations - which they were unable to deal with - through psychotherapeutic care. Their failure was most often demonstrated by their unsatisfactory results in school performance or duties given at training workplaces. Although the causes were different, the outcome was the same for all of them: a proposal to suspend them from their secondary school or their training college. In theoretical solutions as well as in research and its applications it seemed useful to refer to many influences and their combinations that enter the life of each individual. Therefore it is very difficult, even impossible to exactly identify the causes of a beginning of a crisis of a maturing adolescent. All involved examined persons were nevertheless faced with a mirror of their own testimonies through the results of psycho-diagnostical tests, artefacts and discussions with their parents, teachers, vocational trainers and especially with themselves. And together with them, we were searching for a way out from their crisis. The theoretical solutions explain the key concepts and their relations directly to psychological research and its application into the therapeutic care. They describe a psychological characterization of an adolescent in which they try to comprehend the significance of physical changes in the process of mental change, social status, the maturing adolescents establishing themselves, the development of their identity, the formation of mutual relationships, the psycho-social maturity for adulthood and last but not least, psychopathologic manifestations in adolescence. At the same time they deal with difficult life situations that are influenced by social environments, social relations and personality presuppositions of an individual, as well as dealing with a crisis - the most difficult life situation. It compares various views regarding a critical stage and its divisions from different standpoints. Also, they deal with critical symptomatology as well as a solution in the form of a critical intervention.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Mgr. Jiří Bauer 1.37 MB
Download Abstract in czech PhDr. Mgr. Jiří Bauer 81 kB
Download Abstract in english PhDr. Mgr. Jiří Bauer 81 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 69 kB
Download Opponent's review PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 139 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. 126 kB
Download Defence's report 327 kB