velikost textu

Některé aspekty kultury banátských Rromů prizmatem rumunské kalderašské rromštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé aspekty kultury banátských Rromů prizmatem rumunské kalderašské rromštiny
Název v angličtině:
Some aspects in the culture of the Banat Rroma from the perspective of the Kalderash Rromani language in Romania
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Andrš
Školitel:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Oponenti:
doc. Dr. Svetislav Kostič
PhDr. Renata Weinerová, CSc.
Id práce:
24332
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem předkládané disertační práce je jazyk banátských Rromů, kalderašská rromština. Jádrem práce jsou tři tématické okruhy - antroponymie, variantnost jazyka a řečová etiketa. Cílem práce je popis a analýza těchto témat s přihlédnutím k perspektivě, z níž vnímají a hodnotí uvedené kulturní domény sami banátští Rromové. V práci je nejprve v nastíněna stručná historie Rromů v Banátu a jejich sociokulturní a demografické charakteristiky. V kapitole „Antroponyma“ je na základě analýzy osobních a skupinových vlastních jmen předložena kategorizace vycházející z jejich vzájemných hierarchických vztahů, sémantické motivovanosti a funkcí, které plní. V následující kapitole „Jazykové variety a řečové styly“ je dotčena otázka bilingvismu a diglosie, předložena klasifikace řečových stylů a popsány tři nejvýraznější. Ve třetím, závěrečném oddílu „Řečová etiketa“, jsou analyzovány tři dvojice zdvořilostních forem v kontextu komunikačních situací, v nichž nacházejí své uplatnění.
Abstract v angličtině:
The presented thesis is concerned with the language of the Banat Rroma, the Kalderash Rromani language. The paper focuses on three topics: anthroponyms, language variance and speech etiquette. The paper endeavours to describe and analyze these topics looking at the perspective from which the three mentioned domains are seen and evaluated by the Banat Rroma themselves. The paper’s first section outlines a brief history of the Rroma in Banat and their sociocultural and demographic characteristics. Based on the analysis of personal and group proper names, the chapter „Anthroponyms“ provides a classification arising from their mutual hierarchical relationships, semantic motivation, as well as the functions such names perform. The next chapter, “Language varieties and speech styles”, is concerned with the matter of bilingualism and diglossia, presenting the classification of speech styles and providing the description of the three most distinct styles. The third and final section, “Speech etiquette”, analyses the three pairs of courtesy forms in the context of the communication situations in which they are used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Andrš 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zbyněk Andrš 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Andrš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Andrš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Svetislav Kostič 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Renata Weinerová, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 114 kB