velikost textu

Islám a nová média

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Islám a nová média
Název v angličtině:
Islam and the new media
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Iveta Kouřilová
Školitel:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
Doc. Miloš Mendel, CSc.
Doc., Mgr. Attila Kovács, Ph.D.
Id práce:
24327
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
v posledních letech jsme svědky narušení tradičních hranic oddělujících cuzama' od populárních náboženských představitelů, aktivistů a intelektuálů. Islámské satelitní televizní stanice jako Iqra' a al-Resala se svým způsobem staly laboratoří, v níž se objevila a rozvinula nová forma islámu. Satelitní stanice musejí soutěžit o podíl na trhu. Aby učinily své pořady atraktivními pro miliony diváků, tak se způsob a styl islámského diskurzu mění. Výsledkem je, že se "dialog" o náboženství ve společnosti nyní vyznačuje mnohem širším spektrem perspektiv, jež se neomezují na stanoviska vážených a učených cuzama'. cuzama' v žádném případě ze scény nezmizeli, ale vedle nich a v těsné konkurenci s nimi se objevili noví aktéři. Jejich autorita se neopírá o tradiční instituce islámského vzdělání, ale je postavena na jejich charismatu, přístupnosti a šarmu- jinými slovy jejich komunikačních schopnostech a možnosti identifikovat se s nimi spíše než k nim jen vzhlížet s úctou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Recent years ha ve witnessed an erosion of the traditional boundaries that separate the cuzama' from popular religious figures, activists, and intellectuals. The satellite Islamic television channels like Iqra' and al-Resala ha ve in a way become laboratory in which a new form of Islam has emerged and evolved. The channels are bound to compete for market share. In order to make the programming attractive to millions of viewers, the direction and style of Islamic discourse is being changed. The result is that the "dialogue" about religion in society is now characterized by a much wider range of perspectives which extend well beyond those of respectable and leamed cuzama'. The cuzama' have by no means disappeared from the stage. But next to them, and in close competition with them, other actors ha ve emerged. Instead of drawing on traditional channels of learning and power, their authority is rooted in charisma, youthfullooks, approachability and charm- in other words, their communication skills and ability to be identified with, rather than merely looked up to in awe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Iveta Kouřilová 12.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Iveta Kouřilová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Iveta Kouřilová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Miloš Mendel, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., Mgr. Attila Kovács, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB