velikost textu

Magické a racionální v životě pražské romské elity. Milostná magie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magické a racionální v životě pražské romské elity. Milostná magie
Název v angličtině:
Magic and rational in the life of present Romani elite. Love magic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Hanzlíková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
PhDr. Arne Mann, CSc.
Id práce:
24307
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V současnosti se obrací zájem jak odborné, tak i širší veřejnosti k výrazné minoritě žijící na území České republiky - k Romům. Chování romského společenství vychází z odlišných tradic, zvyklostí a historie. Malá informovanost o této etnické skupině pravděpodobně souvisí s nepochopením a odmítáním Romů. Na sociokulturní vývoj naší společnosti má vliv i úroveň vztahů mezi romským a majoritním obyvatelstvem. Bariéry v komunikaci mezi českou a romskou společností jsou spojovány se subjektivitou pohledu Čechů na Romy. Pramení však i ze vzájemné kulturní odlišnosti. Právě pochopení této kulturní odlišnosti by pomohlo mnoha lidem z řad majoritní společnosti zaujmout k romskému společenství chápavější postoj. Změna pohledu na Romy je cestou ke vzájemné toleranci. Proto dostatek poznatků o sociální a kulturní realitě romské komunity v českém prostředí nám umožní lépe porozumět Romům a respektovat je. Badatelé z řad etnologů, sociokulturních antropologů a představitelů ostatních společenských věd sledovali a sledují romské etnikum z různých pohledů - z hlediska odborného, i z hlediska státně administrativní linie. Zabývali se především otázkou původu, historického roz sídlení a společenského vývoje Romů, sledovali jejich tradiční kulturu, život, jazyk a folklor. Otázku jejich víry a magických představ však studovali pouze okrajově. Duchovní svět Romů zůstával v pozadí jejich zájmu. Po druhé světové válce měla navíc bádání etnologie napomoci řešení "cikánské otázky", proto se etnologové dosud orientovali a nadále orientují především na Romy, kteří buď žili v nepřerušené kontinuitě v lokálně ohraničených romských komunitách, a nebo po imigraci do českých zemích vytvořili nové lokální romské společnosti uvnitř občanské společnosti měst a vesnických obcí. Zaměřovali se však především pouze na problematiku Romů, kteří se řadí - z hlediska kulturního, sociálně-ekonomického, z hlediska dosaženého vzdělání a vykonávané profese ...
Abstract v angličtině:
ln my doetoral thesis I pursue magie and superstitious ideas whieh are the integral part of tspiritual life of the Roma. I tried to ob serve the Romany eommunity from another side. Magie and superstitious ideas of the Roma remain foggy from the seientifie point of view. For the Romany population including the Roma élite they are taboo and for the majority of the soeiety including seholars who deal with the problems of the Roma they are of no aeeount or they are not mentioned, they are unknown. The work deals with the present signifieanee, eondition and funetion of the traditions, aets and praetiees eonneeted with magie and superstitious ideas from the field of love magie. This question of the spiritual life of eontemporary Czeeh Romany people was elaborated on the historieally based superstitious and magie baekground whieh was interpreted by the seolars as the individuality of Romany spirituallife. The problem of magie and superstitious ideas in the field oflove magie is seen from the point ofview ofthe woman who is a hol der, a performer and a recipient ofthese eoneeptions. The work follows the problems of the magie in partner relationships - the problems of the beginning, keeping, renewing and eeasing love relations and the way magie inf1uenees them. The intention of the work is to analyze the magie ideas and aets eonneeted with establishing partner relationships, with closing and funetioning of married life (both eonf1ieting and non-eonf1ieting), with parting (divoree, separating). In the eontext of magie and superstitious ideas I foeused on the researeh of the intimate human relationships. The individuality ofthe Roma is shown through this problem. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Hanzlíková, Ph.D. 15.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Hanzlíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Hanzlíková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Pargač, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Arne Mann, CSc. 283 kB