velikost textu

Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty
Název v angličtině:
Suárez's metaphysics. From the concept of being via transcendental unity to the kinds of transcendental unity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Daniel Heider
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc.
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
Id práce:
24303
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem disertační práce je představit metafyziku předního zástupce tzv. druhé scholastiky Františka Suáreze (1548-1617), a to v jejích systematických počátcích. Tyto počátky představují čtyři základní témata, která figurují v názvech jednotlivých oddílů této práce: Předmět a povaha metafyziky, pojem jsoucna, transcendentálie a transcendentální jednota, a druhy transcendentální jednoty. V I. oddíle se autor věnuje především koncepci předmětu metafyziky, který je tím, co vymezuje povahu Suárezovy metafyziky jako takové. Ontologická povaha metafyziky je dána tvrzením, že předmětem metafyziky je jsoucno, nakolik je jsoucnem reálným. Takto ontologicky vymezený formální předmět metafyziky souvisí s aristotelskou abstrakcí třetího stupně, podle níž specifikem metafyzického zkoumání je abstrakce od veškeré látky co do bytí. Autor ukazuje, že právě prostřednictvím tohoto momentu metafyzik přistupuje ke svému formálnímu předmětu. Tento přístup, který ve svých různých aplikacích implikuje odlišný typ abstrakce, však nemá za důsledek disciplinární rozštěpení metafyziky. Pojem reálného jsoucna, respektive pojem reálné esence, se stává hlavním tématem II. oddílu. Rozlišuje se tu dvojí kontext dané problematiky, totiž kontext formální a kontext obsahový. V rámci okruhu obsahového autor tvrdí, že pojem reálné esence neimplikuje nutně esencialistické pojetí metafyziky, ale spíše koncepci, která je bytostně vázána na aktuální existenci. V rámci formálního zkoumání zdůrazňuje autor realistickou interpretaci objektivního pojmu, která úzce souvisí se Suárezovou teorií vnitřní analogie atribuce. Suárezův důraz na jednotu pojmu jsoucna vytváří nutný předpoklad tohoto typu analogie. Vedle pojmu jsoucna se autor zabývá také analýzou Suárezových názorů na povahu distinkce esence a existence tvorů a na problémy, které s touto otázkou souvisejí. ...
Abstract v angličtině:
The goal of the thesis is to present the metaphysical system, in its systematic origins, of the foremost representative of the period, that is frequently labeled as the second scholasticism, namely of Francis Suárez (1548-1617). The origins are represented by four basic themes that become the titles of particular sections in the thesis: The object and the nature of metaphysics, the concept of being, transcendentals and transcendental unity, and kinds of transcendental unity. In the first section the author deals with Suárez´s conception of the object of metaphysics that determines the nature of Suárez´s metaphysics as such. The ontological nature of metaphysics is assumed by the claim that the object of metaphysics is being inasmuch as it is real being. The formal object of metaphysics, that is determined ontologically, is connected with the Aristotelian abstraction of the third grade, according to which the peculiar feature of metaphysical investigation is the abstraction from all matter in being. The author shows that that very moment of abstraction is the means by which a metaphysician approaches his/her own formal object. However, the author claims that the appropriation of that approach, which in its diverse applications implies different types of abstraction, does not entail the disciplinary scission of Suárez´s metaphysics. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Heider 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Heider 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Heider 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.PhDr. Vilém Herold, CSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. 307 kB