velikost textu

Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní vizuální kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní vizuální kultuře
Název v angličtině:
Horizons and ruins. The visible and invisible in the early modern visual culture
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Id práce:
24298
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá jedním specifickým obrazovým motivem z počátku 19. století, který zajímavým způsobem reprezentuje a problematizuje otázku raně moderní vizuální kultury. Vizuální kultura zahrnuje jak soubor reprezentací (artefaktů, masových obrazů, vizuálních znaků apod.), tak metody vizuální percepce a potažmo recepce. Oblasti vnímání a reprezentací jsou pevně provázány: nelze si představit určitý typ obrazu bez určitého typu vizuální komunikace. Vztah mezi obrazem a vnímáním má řadu historických, kulturních, sociálních variant. Cílem následujícího textu je sledovat, jak se konkrétní historická varianta vizuální kultury sebereflexivním způsobem odráží a konstruuje v samotných vizuálních artefaktech (v rámci relevantního teoretického kontextu). Budu se zabývat určitými projevy romantického malířství a budu tvrdit, že v této produkci se dobový vizuální „režim“ odráží stejně jako v textech a navíc, že se romantická malba určitým způsobem spolupodílí na konstrukci moderního vizuálního režimu, především pak na jeho elitní a ikonoklastické složce.
Abstract v angličtině:
My thesis deals with one specific pictorial motif from nineteenth century (horizon contra ruin) which represents and brings questions into an early modern visual culture. The visual culture includes a set of representations (artefacts, mass images, visual signs etc.) and also methods of a visual perception and reception. This text has an objective to watch, how is a concrete historical variant of the visual culture by reflexive manner reflected and construed in visual artefacts themselves (in a relevant theoretical context).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 820 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 1.38 MB