velikost textu

Paměť v exilu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paměť v exilu
Název v angličtině:
Memory in exile
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Sandra Hadžagič
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Id práce:
24297
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce představuje monografickou studii o díle Milady Součkové. Zahrnuje jednak metodologické otázky, jednak podrobnou interpretaci její tvorby. Ta se jeví jako specifický literární celek procházející řadou proměn, ale neustále si uchovávající strukturní identitu, kdy v jednotlivosti, v jednotlivých textech, je již jakoby obsažen celek. Integrujícím principem výkladu je motiv paměti, který pro1íná veškerým zkoumaným materiálem. Výklad není veden žádnou předem danou interpretační metodou, utvářel se postupně a v závislosti na prostudovaném materiálu. Studie sleduje umělecký postup a projev autorky, přičemž se snaží vyjasnit vnitřní souvislosti v její tvorbě a zdůraznit významové osy, na jejichž základě se jednotlivá díla sdružují, a to zejména v souvislosti se změnou kulturního a existenciálního statusu autorky, tj. jejím exilem v USA. Pokouší se ozřejmit konkrétní poetické struktury v díle Milady Součkové, a na základě toho vyvodit závěr ohledně samotné poetiky i faktorů mimo text. Už od její prvotiny má její poetika výraz autobiografického diskursu, kdy se prostřednictvím vyprávění stává subjektem vlastního porozumění, přičemž v určitém smyslu odhaluje, a zároveň skrývá vlastní intimní bytí. Podstatný moment pro nalezení pevného bodu v proměnlivosti reality a bytí je vztah k minulosti prostřednictvím paměti. S významnou pomocí jazyka přestává být paměť jen věrohodně reprezentovanou minulostí. Dostává smysl, který je závislý na čase, místě a podmínkách, které ji vyvolávají. Ale význam, který zaujímá určité místo či událost v realitě, se může vracet donekonečna. Proto je problematika paměti těsně propojena s problematikou času. Umělecký postup Součkové je vždy bytostně spojen s prostorem vlastní paměti a zkušenosti. Její umělecký systém je založen na ustavičném otevírání možností v cykličnosti proměn. Milada Součková byla spisovatelka velkého tvůrčího elánu a vizionářské schopnosti ve smyslu souvztažnosti proměn a trvání v umění.
Abstract v angličtině:
This thesis is the monographic study about the literary works of Milada Součková. It addresses methodological issues and includes a detailed interpretation of her literary works. These works are perceived as a literary unity which undergoes various transformations yet it always retains its structural identity. The individual works retain their independence and can be see as complete works in themselves. The integral principle in this exposition is the motive of memory which interlaces the studied material. The exposition was not led by any predefined or previously established methodology, but instead, it was built gradually and with respect to the studied material. The study follows the artistic methods and expressions used by the author while attempting to explain their interna I dependencies. Further, it attempts to emphasize the significant axes which unify the author's individual works, especially with regards to the changes in her cultural and existential status, i.e. her exile to the United States. It gives insight into the poetic structures in Součková's literary opus, which makes possible to draw conclusions about the poetics as well as about other factors external to her literature. Ever since her very first publication, her poetics contain an autobiographical discourse. This is observed, when by the means of narration, her poetics are being transformed into the subject of her own understanding. This way, she simultaneously reveals and conceals her own intimate being. In the transformations of reality and being, the fundamental moment for locating a fixed point is the past evoked by the means of memory. Through the power of language, memory ceases to simply represent the past. It obtains a meaning which is hinged on time, place and circumstances that evoked the memory. The meaning of a certain place or an event in reality may be recurrent. That is why issues of memory are closely related to the issues of time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Hadžagič 12.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Hadžagič 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Hadžagič 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 35 kB