velikost textu

Aspekty soluňské varianty judeošpanělštiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty soluňské varianty judeošpanělštiny
Název v angličtině:
Aspects of the Judeo-Spanish linguistic variety of Thessaloniki
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Garcia, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Id práce:
24296
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je podat ucelený obraz o současné situaci soluňské varianty judeošpanělštiny, jazyka, který se vyvinul v rámci komunity sefardských Židů, kteří se v Soluni usídlili v roce 1492 a dále, po svém vyhnání z Pyrenejského poloostrova. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž každá je věnována odlišnému aspektu této specifické judeošpanělské varianty. První část práce nahlíží judeošpanělštinu jakožto specifický jazyk židovské Diaspory, v kontextu obecné teorie o vzniku a vývoji židovských jazyků. Judeošpanělština je zde prezentována jako specifický lingvistický systém, který, byť je z velké části založen na preklasické kastilštině a jiných románských variantách, kterými Židé hovořili v okamžiku svého vypovězení ze španělského území, vyvinul se po jejich přesídlení do východního Středomoří v systém zcela svébytný. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována historii a charakterizaci pojmu Sefarad, kterou považuji za nezbytnou nejen pro přiblížení okolností vzniku judeošpanělštiny, ale současně i pro lepší pochopení její současné kritické situace. Dále následuje úvod do problematiky jednotlivých funkčních a diatopických variant judeošpanělštiny a rovněž do terminologie s nimi související. Dílčí kapitola této sekce je rovněž věnována různým způsobům transkripce judeošpanělštiny, s názornými ukázkami jednotlivých typů písma, používaných v Diaspoře. V závěru první části práce je rovněž uveden stručný přehled a charakterizace hlavních etap vývoje soluňské judeošpanělštiny, především z hlediska její percepce ze strany mluvčích a rovněž ve vztahu k soudobé normě španělštiny. Druhá, nejrozsáhlejší část práce je věnována synchronní lingvistické analýze soluňské judeošpanělštiny. Pro tento účel byl kompilován korpus textů a zvukových nahrávek, který obsahuje materiál, jehož datace sahá od konce 20. let 20. století až do současnosti.
Abstract v angličtině:
The aim of this study is to offer a complete insight into the current situation of the Judeo- Spanish linguistic variety of Thessaloniki, a language that evolved within the community of Sephardic Jews that settled in the city from 1492, as a direct consequence of their expulsion from the Iberian Peninsula. This study is divided into three parts, each of them dedicated to a different aspect of this specific Judeo-Spanish variety. The first part examines Judeo-Spanish as a language of the Jewish Diaspora, in the broader context of the general theory of evolution of Jewish languages. Judeo-Spanish is depicted here as a distinctive language which, although based largely on Medieval Castillian and other Romance varieties spoken by the Jews prior to their expulsion from the Peninsula, consequently evolved after their transfer to the Eastern Mediterranean into a specific linguistic system. An extensive chapter is dedicated to the history and characterisation of the term Sepharad, which I consider of great importance not only for the elucidation of the circumstances of birth and evolution of the Judeo-Spanish language, but also for a better understanding of its current critical situation. This is followed by an introduction into the different functional and geographical varieties of Judeo-Spanish, as well as of related terminology. A separate chapter is also dedicated to the description of the different systems of transcription with illustrative examples of each graphic system in use. This section is concluded by a general characterisation of the main phases of evolution of the Judeo-Spanish of Thessaloniki, especially from the point of view of its perception by its speakers and with reference to the contemporary Spanish norm.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Garcia, Ph.D. 6.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Garcia, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Garcia, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 388 kB