velikost textu

Debata Tikkanen - Kihlman. Preludium. Díla - přijetí - polemika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Debata Tikkanen - Kihlman. Preludium. Díla - přijetí - polemika
Název v angličtině:
The Tikkanen - Kihlman debate. Prelude. Works - reception - polemics
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Viola Parente Čapková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
Id práce:
24291
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Henrik Tikkanen (1924 - 1984) a Christer Kihlman (1930 - ) jsou tzv. finskošvédskými autory: náleží ke švédskojazyčné menšině ve Finsku a též švédsky píší. V obecném povědomí platí za spisovatele, kteří s intimními detaily prezentují prostředí "finskošvédské dekadentní vyšší třídy". Na podzim roku 1975 vydává Tikkanen autobiografické dílo Brandovagen 8 Brando Tel. 35 a Kihlman publikuje román Dyre prins (česky Drahý princi, 1979, Nakladatelství Svoboda). Díla standardně procházejí recenzemi v hlavních finskošvédských tiskovinách a následně v nich vyvolají několik dalších diskusí, přičemž největší polemika vzniká na počátku roku 1976 po televizním vystoupení obou autorů. K vysvětlení událostí podzimu roku 1975 a první poloviny roku 1976, týkajících se přijetí obou děl a polemik s nimi souvisejících, tato disertační práce s názvem "Debata Tikkanen - Kihlman. Preludium. Díla - přijetí - polemika" směřuje. Na rovině metodologické se jedná u tematického zpracování o tradiční metodu ad Jontes (pomocná otázka O ČEM), přičemž interpretace v prvé řadě jako generační revolty probíhá pomocí teorie literárního pole, vycházející z tzv. francouzské sociologické školy Pierra Bourdieua (pomocná otázka PROČ). Východiskem je v tomto smyslu též analýza finskošvédského literárního pole provedená na bázi výzkumu literární debaty z roku 1965 v licenciátní práci Trygveho S6derlinga. V úvodních kapitolách jsou stručně načrtnuty rysy finskošvédské literatury jako literatury jazykové menšiny ve Finsku, především z hlediska problematiky finskošvédské identity, a další východiska v kontextu literární kritiky, literárních polemik a finskošvédského tisku.
Abstract v angličtině:
Henrik Tikkanen (1924 - 1984) and Christer Kih1man (bom 1930) are so called Fin1and-Swedish writers: they belong to the Swedish minority in Fin1and and they both write in Swedish. In genera1 they are viewed as authors who describe - and often go into rather intimate detail s - the "Fin1and-Swedish decadent upper c1ass". In the autumn 1975 Tikkanen pub1ished his autobiographica1 text Brandovagen 8 Brando Tel. 35 and Kih1man brought out his novel called Dyre prins. Both of the books are reviewed in the main Fin1and-Swedish newspapers and subsequently they provoke some discussions, whi1st the 1argest po1emics is risen in the beginning of 1976 by the te1evision appearence ofboth writers. This thesis called "The Tikkanen - Kihlman Debate. Prelude. Works - Reception - Polemics" seeks to exp1ain the events of the autumn 1975 and of the fi.rst ha1f of the year 1976, conceming the reception of the both works and the interconnected 1iterary debates. On the methodo10gica11eve1 the thesis hand1es the materia1 thematically by the standard method "adfontes" (supporting too11 - question WHAT), whi1e the interpretation in the first p1ace as a generation revolt is perfonned by means of the theory of literary field, based on so called Pierre Bourdieu's French Socio10gica1 Schoo1 (supporting too12 - question WHY). A starting point is in this connection a1so a study of the Fin1and-Swedish literary fie1d made on the basis of the research of an other 1iterary po1emics risen in 1965, made by Trygve S6derling. The introduction chapters briefly outline features of the Fin1and-Swedish 1iterature as a minority literature, main1y from the point of view of the prob1em of Fin1and-Swedish identity, and some other considerations in the context of the literary criticism and po1emics and the Fin1and-Swedish press. The following chapter describes genera11iterary trend s of the 1960's and the first ha1f of the 1970's, which is the period discussed in this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 21.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Viola Parente Čapková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB