velikost textu

Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa
Název v angličtině:
History and narration. Palacký's "Dějiny“ as a source of historical imagination of nation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Vašíček
Id práce:
24290
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavní téma disertační práce představuje vyprávění o dějinách a jeho kulturotvorný potenciál – tedy schopnost utvářet společenství představ. V popředí zájmu stojí velké historiografické syntézy národních dějin (Michelet, Palacký, Lelewel aj.), které nově vznikaly zejména v 19. století a v nichž důležitou roli hrály nejen osvícenský kriticismus a heuristika, ale též tradiční imaginativní síla vyprávění. V detailu tento model „nové“ národní historiografie zastupují především Palackého Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Podrobná naratologická analýza textu, jenž byl pro moderní české historické povědomí v mnoha ohledech zakládající, by měla osvětlit podíl historické obraznosti na konstituování moderní představy národa. Proto se analýza zaměřuje nejen na samotné Palackého Dějiny, ale též na přilehlé gravitační pole historiografických i uměleckých reprezentací národních dějin. Z naratologické perspektivy je podroben analýze též vzájemný vztah mezi historiografickým vyprávěním a historickou fikcí (historickým románem). Nezřetelnost epistemologického předělu mezi dějepisectvím a historickým románem se přitom zdá být pro situaci „národních obrození“ v mnoha ohledech typická, což nutně obrací pozornost k bližší analýze recepční situace textů, které vypráví o dějinách národa. Dílčí naratologický rozbor textu Dějin postupuje od postavy dějepisného vyprávění, přes zápletku k analýze statutu historické události. Nabízí tak typologii modelových postav Palackého národního dějepisu, osvětluje základní syntaktické struktury historiografické narace a usiluje též o hlubší analýzu časových struktur národního dějepisectví - jeho schopnosti reprezentovat jak fyzický čas velké historie, tak osobní prožitek času jednotlivce. Výstupy z těchto naratologických analýz jsou posléze promítnuty do širšího kontextu české historiografie i historické fikce (Jirásek, Tomek, Masaryk aj.),ale i jiných uměleckých děl s tematikou národní historie (Brožík, Aleš, Marold aj.)
Abstract v angličtině:
This doctoral thesis mainly focuses on the narration of history and its culture creating potential – that is to say, its ability to form imagined communities. Primarily, it deals with the grand historiographic syntheses of national history (Michelet, Palacký, Lelewel etc.) emerging mainly in the 19th century, in which an important part was not played only by enlightenment criticism ad heuristics, but also by the traditional imaginative power of narrative. In the thesis this model of a „new“ national historiography is particularly represented by Palacký’s Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (The History of the Czech Nation in Bohemia and Moravia). The detailed narratological analysis of this work, which in many respects was the founding text of the modern Czech historical consciousness, attempts to illuminate to which extent the modern idea of nation was constituted by the historical imagination. Therefore, the analysis does not concentrate only on Palacký’s The History, but also on the adjoining “gravitation field“ of both historiographic and artistic representations of national history. The narratological point of view is employed also in the analysis of the mutual relations between historiographic narrative and historical fiction (historical novel). In many regards, the obscurity of the epistemological interface between historiography and the historical novel seems to be typical of the cultural situation represented by national revivals, which necessarily direct attention towards a closer analysis of a receptional situation of texts that tell the stories of national histories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 844 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Zdeněk Vašíček 1.11 MB