velikost textu

Dominance v interakci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dominance v interakci
Název v angličtině:
Dominance in Interaction
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
PhDr. Jiří Zeman, Ph.D.
Id práce:
24288
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této disertační práce je přispět k rozvoji aktivní jazykové politiky České republiky. Politika EU usiluje o kohezi pohraničního obyvatelstva, jejíž důsledkem je posun v chápání identity a v jazykových kompetencích. Je nutné tento proces sledovat a korigovat. Předkládám proto studii zabývající se bilingvním školstvím v českoněmeckém pohraničí (projektem společné přeshraniční výuky). V kapitole I. Jazyk a identita popisuji prožívání etnické identity, a/symetričnost jazykové situace (jazykových kompetencí a užívání českého a německého jazyka) a vliv asymetrií na vztah obou národů. V kapitole II. Dominance a moc charakterizuji vztahy českých a německých dětí, jejich submisivitu či dominanci. Pozoruji tedy dynamiku rozhovorů; interakční dominanci jednotlivců a interakční modalitu komunikátů. Metodologii podřizuji výzkumnému cíli. Obě kapitoly vypovídají o sociálních skutečnostech, které lze sledovat v běžné konverzaci. Proto volím interdisciplinární přístupy: etnografii komunikace, etnometodologickou konverzační analýzu, analýzu diskurzu a analýzu rozhovoru. Vycházím z nahrávek autentických rozhovorů učitelů a žáků vedených při společných vycházkách a na smíšených pokojích. Analyzovala jsem 440 minut interetnické komunikace. Následně jsem podrobně vyšetřila 1.763 replik (kvalitativní a kvantitativní analýzou v kapitole II. Dominance a moc).
Abstract v angličtině:
The aim of my dissertation is to contribute to the development of the Czech Republic language policy. The EU policy aims to promote cross-border cohesion, which causes identity and language shift. It is necessary to monitor these processes and revise them. That's why I submit my study dealing with a bilingual education project in Czech-German borderland. In the chapter I. Language and Identity I describe ethnic identity experience, language a/symmetry (in language competencies and use of Czech and German languages) and asymmetry influence on both nations relation. In the chapter II. Dominance and Power I characterize relations between Czech and German children, their submisivity or dominancy. So I observe the dynamics of dialogue; interactional dominance and interactional modality / speech style. I subordinate the methodology to the research aim. In both chapters the social reality observable in common conversation is described. That’s why I choose cross-disciplinary approaches; ethnography of communication, ethnomethodology, discourse analysis and dialogue analysis. I use records of authentic conversations between teachers and children I taped during their common walks and on mixed rooms. I analyzed 440 minutes of interethnic communication. Subsequently I examined 1.763 turns in detail (by qualitative and quantitative analysis in chapter II. Dominance and Power).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. 5.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Černá, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Zeman, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 125 kB