velikost textu

Lidová hudba v nahrávkách Fonografické komise České akademie věd a umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lidová hudba v nahrávkách Fonografické komise České akademie věd a umění
Název v angličtině:
Folk music in the recordings of the Phonographic Commission of Czech Academy of Sciences and Arts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Školitel:
doc. Lubomír Tyllner, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
Id práce:
24270
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem této práce je kolekce zvukových záznamů pořízených v první polovině 20. století Fonografickou komisí České akademie věd a umění. Cílem je zmapování historie tohoto projektu a analýza kolekce. Analýza má ukázat, do jaké míry jsou tyto nahrávky reprezentativním vzorkem lidové kultury Československa mezi světovými válkami. Fonografická komise byla při České akademii ustavena na podzim roku 1928. Ačkoliv myšlenka vzešla původně od lingvistů, bylo rozhodnuto, že zaznamenány budou všechny zvukové projevy národů žijících na území státu: hudba lidová i umělá, ukázky dialektů, proslovy divadelních umělců i významných osobností veřejného života. Lidová hudba tvoří ve výsledku významnou část záznamů. Nahrávání probíhala v letech 1929, 1933, 1934 a 1937, nejprve ve spolupráci s francouzskou firmou Pathé, později s českou společností Esta. Výsledkem je celkem 291 matric obsahujících lidovou hudbu ze Slovenska, Podkarpatské Rusi, Čech, Moravy, Slezska a Lužice. Zpěv a mluvené slovo se na některých nahrávkách propojují. Zaznamenány nebyli příslušníci neslovanských etnik žijících na území tehdejšího Československa (Němci, Romové, Židé) stejně jako městské typy hudebního folkloru. První část práce rekonstruuje historii Fonografické komise, druhá část je založena na analýze záznamů. Analyzován je jednak repertoár na nich zachycený, jednak styl přednesu jednotlivých interpretů. Navzdory některým omezením a zkreslením lze soubor nahrávek pořízených Fonografickou komisí považovat za reprezentativní obraz lidové hudební kultury Československa mezi světovými válkami.
Abstract v angličtině:
The object of the thesis is a collection of recordings made in the first half of the 20th century by Phonographic commission of the Czech Academy. The aim is to reconstruct the history of the project and to analyze the folk m usic included in the collection, so it is possible to tell to what extent it can be taken as a representative sample of folk musical culture of Czechoslovakia in the first half of the 20th century. In 1928 the Phonographic Commission was established at the Czech Academy. Although the idea was originally suggested by linguists, it was decided that all acoustic manifestations of the nations living in the republic would be recorded: i.e. folk and artificial music, narrations in dialects, speeches by theatre actors and important personalities of the public life. Folk music comprised in the end an important part of the outcome of Commission's efforts. The recordings took place in 1929, 1933, 1934, and 1937, first in cooperation with the French company Pathé, later with the Czech company Esta. The outcome of the activities of the Phonographic commission includes a total number of 291 sides contain the recordings of folk music from Slovakia, Carpathian Ruthenia, Bohemia, Moravia, Silesia, and Lusatian Sorbia. Singing and spoken word are sometimes combined in individual recordings. Excluded from the collection were non-Slavic nationalities living in the republic (e.g. Germans, Gypsies, and Jews) as weB as the urban types of folk music. The first part of the thesis reconstructs the history of the commission's activities; the second part is based on analysis of the recordings. In the first section it is the analysis ofrepertoire, localities from which the performers were selected, genres they perform, instruments they use. In the second part the analysis concentrates on particular performance s and their style.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 6.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Lubomír Tyllner, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB