velikost textu

Studien zu Parmenides

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studien zu Parmenides
Název v češtině:
Studie k Parmenidovi
Název v angličtině:
Studies towards Parmenides
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Drvota
Školitel:
doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Oponenti:
doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D.
Gábor Betegh
Id práce:
23796
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Předkládané tři studie jsou pouze častí obsáhlejšího projektu výkladu Parmenidových fragmentů. Podcenění náročnosti závěrečné redakce textu vedlo bohužel k tomu, že se mi nezdařilo zcela dokončit další studie věnované ontologické části básně. Domnívám se však, že detailnější výklad v moderní literatuře často přehlíženého prooimia a rovněž i nejasné kosmologie má své opodstatnění pro pochopení celé básně. Situace v předsókratických bádáních je dnes jiná než před padesáti, či pouze třiceti lety a pro bohatsví rozličných interpretačních hledisek a detailních studií, které je často nezbytné pro výklad zohlednit, je velmi obtížné vytvořit ucelený pohled na Parmenidovo učení. Rovněž i doxografický materiál je dnešním filologickým a historickým bádáním posuzován s větší akribií. Tyto okolnosti nutí vykladače k detailnějšímu pohledu na existující materiál. Úvodní studie představuje zatím první celistvou kritiku hypotéz o kultovním původu Parmenidově, vytvořených na základě archeologických vykopávek ve staré Eleji. Nekritické přijetí těchto spekulativních výkladů vedlo v nové literatuře k vytvoření jistých závěrů pro výklad Parmenida, které pokládám za zkreslující a neopodstatněné. Tato práce mi přinejmenším ozřejmila, na jak nejistých hlediscích je často postaven náš pohled na předsókratovskou filosofl. Druhá část je věnována prooimiu, které představuje podle mého přesvědčení jeden z nejhádankovitějších textů staré řecké filosofie. Jeho interpretace je spojena s řadou otázek, které se patrně nikdy nepodaří uspokojivě rozřešit. S jistou nadějí, že dle svých skromných možností přispěji nepatrně k jeho výkladu, jsem se tohoto nebezpečného úkolu ujal. Konečně třetí část je pokusem o rekonstrukci Parmenidova kosmologického systému ze zachovaných fragmentů a testimonií. Výklad P. představ o struktuře světa může nejen přispět k lepšímu pochopení mýtické topografie prooimia, ale může být zároveň užitečný pro širší předsókratická bádání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Drvota 9.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Drvota 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Drvota 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. 592 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Filip Karfík, Ph.D. 2.85 MB
Stáhnout Posudek oponenta Gábor Betegh 1.81 MB