velikost textu

Konverzívnost jako systémový vztah

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konverzívnost jako systémový vztah
Název v angličtině:
The relation of conversion as a system relation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kováčová
Školitel:
doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Oponenti:
doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Id práce:
23773
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanská filologie (XSLF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Konverzívnost je významový vztah mezi lexémy (resp. mezi jinými typy jazykových výrazů), který bývá co do své příslušnosti k systému jazyka v různých jazykových teoriích odlišně hodnocen. Neformálně jsou za konverzívní považovány takové výrazy, které "označují stejnou situaci pokaždé z jiné perspektivy" jako např. slovesa dát - dostat, prodat - koupit, půjót- půjčit si, vyhrát- prohrát nebo substantiva vítězství- porážka. V této práci je konverzívnost pojata coby typ významového vztahu, který je jazykovému systému inherentní, a tudíž má být zahrnut do úplného teoretického popisu jazyka. Toto stanovisko, které vychází z více méně intuitivního pozorování vlastností konverzívních lexémů a jejich srovnání s lexémy jinými, se autorka snaží podepřít důsledným popisem povahy konverzívního významového vztahu v rámci formálně budované teorie Funkčního generativního popisu (FGP). Tento úkol je nezbytně spojen s jistými úpravami (rozšířením) terminologického rámce FGP, neboť v dané teorii dosud nebyla podrobněji zpracována oblast lexikální sémantiky. Při budování pojmového aparátu potřebného pro popis těch aspektů konverzívnosti, které se týkají lexikální sémantiky, se autorka inspiruje jednak sémantickou teorií Modelu Smysl <::::> Text, jednak výsledky práce českých lingvistů, kteří se již popisem sémantiky větných predikátů zabývali (zvl. Daneš, Hlavsa, Grepl, Karlík, Štícha). Mezi klíčové úpravy, které jsou do terminologického rámce FGP vneseny, patří ( 1) rozlišení situační (nociální, "substanciální") a strukturní (gramatické) části významu jazykového výrazu; (2) zavedení pojmu kognitivní role účastníka jazykově strukturované situace, který slouží ke schematickému zápisu situačního významu predikátu; a některé další pojmy. V rozšířeném terminologickém rámci FGP je pak konverzívnost chápána jako vztah založený na totožnosti situačního významu výrazů při specifické odlišnosti jejich významu strukturního. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The relation of conversion is a semantic relation between lexemes ( or between other typ es of language expressions) that is assessed- as far as its appurtenance to the system oflanguage is concemed - in various theories of language in a different way. Informally, these expressions are usually considered to be in the relation of conversion which "denote the same situation always from a different perspective", such as e.g. the verbs dát - dostat, prodat - koupit, půjčit- půjčit si, vyhrát- prohrát or the nouns vítězství- porážka. In this thesis, the relation of conversion is regarded as a type of a semantic relation that is inherent in the language system and therefore it should be included in the whole theoretical description of language. The author tries to support this standpoint that issues from a more or less intuitive observation of the properties of lexemes in the conversion relation and from their comparison with other lexemes by a consequent description of the nature of the semantic relation of conversion within the formally constructed theory of the Functional Generative Description of Language (FGD). This task is necessarily associated with specific modifications (extensions) of the terrninological framework of FGD because in the theory of FGD the field of lexical semantics has not yet been elaborated in a more detailed way. In the design of the conceptual apparatus necessary for the description of those aspects of the conversion relation that concem lexical semantics the author is inspired both by the Model Meaning- Text semantic theory and by the results of the work of Czech linguists who have already dealt with the description of the semantics of sentence predicate ( especially Daneš, Hlavsa, Grepl, Karlík, Štícha). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kováčová 12.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kováčová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kováčová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. phil. Markus Giger 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 1.33 MB