velikost textu

Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii
Název v angličtině:
Human essence in Heidegger's Contributions to Philosophy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Pavel Kouba
Oponenti:
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Jiří Michálek, prom. chem., Dr., CSc.
Id práce:
23750
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce `Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii` sleduje dvojí odborný záměr. V první řadě usiluje o to, co deklaruje svým názvem: analyzovat pojetí lidství v klíčovém díle Heideggerovy textové pozůstalosti, v Příspěvcích k filosofii. Druhým záměrem je pokusit se o využití analýz problematiky bytnosti člověka k interpretaci myšlení Příspěvků jako takových. Práce má tři přípravné oddíly. V prvním je analyzována Heideggerova kritika antropologie a interpretována jako poukaz na antropomorfii vztahových struktur světa. Možnost tematizace vztahových struktur se metodologicky opírá o fenomenologii. Tomu se věnuje druhý oddíl, který vykládá Heideggerův důraz na pojmy `střed` (die Mitte) a `(to) mezi` (das Zwischen) jako jednu z podob fenomenologické práce s intencionalitou. Třetí oddíl analyzuje Heideggerův fundamentálně-ontologický přístup k intencionalitě vztahu bytí a člověka v pojmu pobytu z Bytí a času a reinterpretační využítí tohoto přístupu v okruhu Příspěvků. Hlavní část práce má dva oddíly. Čtvrtý (v celkovém pořadí) interpretuje pojem `bytí-tu` (das Da-sein) z Příspěvků jako označení pro středově strukturované vztahové pole vztahu bytí a člověka. Provádí analýzu základních dynamismů, pomocí kterých Heidegger toto pole popisuje (odepření, protikyv, obrat). Pátý oddíl představuje Heideggerův výklad bytnosti člověka jako zakladatele a strážce na základě excentrizace lidského postavení ve vztahovém poli (die Inständigkeit im Da-sein). Excentrizace středových struktur (textově doložená z přednášek o Hölderlinovi) je pochopena jako krok, který zabraňuje jejich antropocentrizaci.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis Human Essence in Heidegger`s Contributions to Philosophy pursues two aims: 1. to analyse the concept of human essence in the key-work of Heidegger`s posthumously published writings, in Contributions to Philosophy; 2. to consider the possibility of using of this analysis as a way to entrance the complete interpretation of Contributions. The thesis has three preparative sections. In the first one the Heidegger`s critique of the anthropology is analysed and interpreted as his reference to the anthropomorphy of world`s relation structures. The possibility of thematizing the relation structures is methodological based on phenomenology. This is the main topic of the second section, that reads Heidegger`s accent to the concept of teh between (das Zwischen) as a way of phenomenological approach to intentionality. The third section analyses Heidegger`s conception of intentionality of relation between the being and humans in the concept of the Dasein from Being and Time and its reinterpretation in the thinking of Contributions. The central part of the thesis has two sections. The fourth (in total order) section interprets the concept of `being – t/here`(das Da-sein) as the notion for central-structured field of the relationship between the being and humans. It analyses the general dynamisms, by the help of is this field by Heidegger described (refusal, oscilation, turning). The fifth section treats Heideggers explanation of the human essence as a grounder and guardian, that is based on excentralization of human inabiding (standing) in `being – t/here`as the central-structured field (die Inständigkeit im Da-sein). The excentralization (text-based in the Hölderlin lecture courses) of central structures is treated as an avoidance of its anthropocentralization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Pavel Kouba 484 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiří Michálek, prom. chem., Dr., CSc. 1.04 MB