velikost textu

Československé bezpečnostní orgány v boji proti maďarské iredentě 1918-1930

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československé bezpečnostní orgány v boji proti maďarské iredentě 1918-1930
Název v angličtině:
The Czechoslovak security organs and their fight against the Hungarian irredentism 1918-1930
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michal Lukeš
Školitel:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD.
Id práce:
23747
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dizertační práce je věnována vztahům Československa a Maďarska v meziválečném období se zřetelem na první desetiletí po roce 1918. Československo, které vzniklo na části historického maďarského území, bylo Maďarskem vnímáno jako nepřátelský stát a maďarská politika a aktivity byly po celou dobu trvání první Československé republiky soustředěny na znovuzískání ztracených území, především Slovenska. Maďarsko se stalo trvalým ohrožením existence Československa. Proti tomuto nebezpečí bylo nutné se bránit a předcházet mu. Československé bezpečnostní orgány, zpravodajské služby, četnictvo i armáda považovaly ohrožení z maďarské strany za velmi reálné a závažné. Práce se zabývá především vznikem a organizací československých bezpečnostních složek a jejich činností vůči Maďarsku, uvádí poznatky, které měly v tehdejší době k dispozici. Podstatná část práce je věnována snaze maďarských tajných služeb proniknout do slovenského autonomistického hnutí a narušení československých vztahů se snahou rozbít soužití Čechů a Slováků a ohrozit tak územní celistvost republiky.
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with the relations between Czechoslovakia and Hungary in the period between the two world wars, with special attention being given to the first decade after the year 1918. Czechoslovakia, which was formed in a part of the historical Hungarian territory, was perceived by Hungary as an enemy state and the Hungarian policy and activities were concentrated during the whole existence of the Czechoslovak Republic upon the return of the lost territories, particularly Slovakia. Thus, Hungary became a permanent threat to the existence of Czechoslovakia. It was necessary to defend oneself against this threat and to prevent it. The Czechoslovak security organs, the intelligence service, the police and the army regarded the matter of this danger from Hungary as very real and serious. The thesis deals primarily with the establishment and organization of Czechoslovak security organs and their activities against Hungary, and it describes the information they had available at that time. A substantial part of the thesis is devoted to the efforts of Hungarian secret service to infiltrate into the Slovak autonomist movement and to disturb the Czech-Slovak relations in an effort to destroy the co-existence of Czechs and Slovaks and thus to threaten the integrity of the republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Lukeš 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Lukeš 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Lukeš 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD. 1.81 MB