velikost textu

Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům
Název v angličtině:
The city as a home. A culturological approach to global problems
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jitka Ortová, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Id práce:
23746
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce s názvem Město jako domov: Kulturologický přístup ke globálním problémům zpracovává aktuální problematiku dopadů procesů globalizace, která je poj a ta jako proces sociokulturní změny. Pozornost je věnována právě městům, protože ta reprezentují v koncentrované podobě většinu aktuálních procesů sociokulturních změn, které představují zároveň hlavní globální problémy současnosti. Problematičnost studia procesů globalizace spočívá v nesnadné uchopitelnosti tohoto komplexního procesu, vymykajícího se mantinelům paradigmat jednotlivých sociálních věd, nicméně každý z dílčích vědeckých pohledů konstatuje celé spektrum dopadů procesů globalizace ve své oblasti zájmu. Proto je sledováno konstituování interdisciplinárního přístupu při studiu města v rámci tzv. chicagské školy, kdy sociologie implementovala metody přírodovědné ekologie a vznikl tak přístup pojmenovaný jako human ecology (sociální ekologie), syntetizující poznatky společenských věd a reflektující lokalizovanost či přímo zakotvenost sociokulturních procesů v rámci ekosystému Země. Pozornost je věnována také vlivu pozitivisticky koncipovaného vědeckého poznání, v rámci něhož se utvářela moderní liberální ekonomie, mající fundamentální dopad na současné uspořádání a uspořádávání světa. Globálně dominantní ekonomický systém je nahlížen jako specifická kulturní konfigurace artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, jejímž jediným smyslem je tvorba ekonomického zisku a s tím spojené uplatňování moci a vlivu. Globální šíření pravidel volného obchodu je cílenou a záměrnou akulturací, nepostrádající rysy náboženského fundamentalismu, který je v zásadním rozporu s principy udržitelnosti, danými limity ekosystému Země, jakožto s obecnými principy humanity, kodifikovanými především kulturně.
Abstract v angličtině:
The thesi s enti tled The Ci ty a s a Home: A Cul turological Approach to Global Problems (Město jako domov: Kulturologický přistup ke globálním problémům) deals wi th the topical issue of the impact of globalization processes. Globalization is understood as a process of socio-cultural change. Attention is devoted to ci ti es in particular, because they represent in concentrated form the majority of the processes of sociocul tural changes, which at the same time consti tute the ma in global problems of the present day. The problematic nature of a study of globalization processes consists of the difficulty of grasping this complex development, which goes beyond the boundaries of individual social-science disciplines. Nevertheless, each particular academic perspecti ve observes in i ts own area of interest an entire spectrum of repercussions ensuing from globalization proces ses. Consequently, the thing that i s being moni tored i s the establishment of an interdisciplinary approach in the study of the city wi thin the ambit of the so-called Chicago School, whereby sociology implemented the methods of scientific ecology and an approach known as human ecology subsequently emerged, which synthesizes the knowledge of social science and reflects the localized nature and direct integration of soci o-cul tural proces ses wi thin the framework of the Earth's ecosystem. Attention is also devoted to the influence of posi ti vistically concei ved scientific knowledge in whose framework the modern liberal economy has taken shape, which has a fundamental impact on the current organization and ordering of the world. The globally dominant economic system is seen as a specific cultural configuration of artefacts, socio-cultural directions and ideas, whose sole purpose is the generation of economic profit and the correlati ve exercising of power and influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Ortová, CSc. 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 1.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 1.96 MB