velikost textu

Způsob výchovy v rodině a interakční tendence osobnosti dospívajících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Způsob výchovy v rodině a interakční tendence osobnosti dospívajících
Název v angličtině:
Family upbringing and interaction tendencies of adolescent personality
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Iva Wedlichová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
Id práce:
23712
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Obecná psychologie (XPSO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Řada psychologických výzkumů i praktických poradenských zkušeností ukazuje, že rodina je jednou z nejzákladnějších sociálních determinant vývoje dítěte. Její formativní působení na rozvoj jedince je dnes jíž, byf v různé míře, všeobecně uznáváno a přijímáno. Způsobem výchovy v rodině, jakožto jedním ze základních sledovatelných parametrů působení rodičů na formování dítěte, jsem se zabývala již ve své diplomové práci, kde jsem sledovala jeho vliv na oblíbenost žáka ve třídě, tedy na jeden z parametrů začlenění dítěte do vrstevnických vztahů. Výzkum, realizovaný s více jak třemi sty studenty ve věku 15-19 let, potvrdil větší oblibu těch žáků, jejichž způsob výchovy v rodině byl s ohledem na emoční vztah v rodině a způsob řízení klasifikován jako příznivý. Dále byla prokázána statisticky významná souvislost emočního vztahu rodičů k dítěti v rodině s oblíbeností žáka ve škole a v neposlední řadě pak nezanedbatelné působení způsobu výchovného řízení v rodině, kdy bylo potvrzeno, že silná a střední forma výchovného řízení pozitivně působí na příznivé přijímání žáka ve školní třídě. Způsob výchovy v rodině však neovlivňuje jen tyto vnější interakční pozorovatelné složky osobnosti. Významnou měrou se podílí též na rozvíjení emočních charakteristik osobnosti. Je zřejmé, že například emoční vztahy k dítěti v rodině hrají v jeho vývoji významnou roli. Zajímavou otázkou zůstává, zda, případně jakou měrou, se na tomto vývoji podílejí složité formy působení rodiny. Tyto otázky nabývají na aktuálnosti také v souvislosti se současnými či perspektivními procesy vývoje společnosti, změnami podmíněnými procesy společenské transformace a globalizace, které se nemohly neodrazit i v procesech výchovy, a to jak ve výchově institucionalizované, tak i v rodině samotné. V této práci a následném výzkumu neklademe důraz na strukturální aspekty osobnosti.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Wedlichová, Ph.D. 4.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Wedlichová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Wedlichová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 756 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. 850 kB