velikost textu

Temporální a spektrální struktura českých explozív

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Temporální a spektrální struktura českých explozív
Název v angličtině:
The temporal and spectral structure of the Czech plosive
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Přemysl Janota, CSc.
doc. Miroslav Ptáček, CSc.
Id práce:
23505
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem této práce je popis českých orálních explozív p b t d tˇ dˇ k g v intervokalické pozici. Výzkum se ubírá dvojím směrem: u všech explozív zkoumáme jejich temporální vlastnosti a u explozív neznělých vybrané spektrální vlastnosti (kap. 12). Hlavním cílem v oblasti temporálních charakteristik je popis trvání celku explozív, fáze závěrové a explozivní s ohledem na místo tvoření a kontrast znělosti. Dále jsme zjišťovali údaje o poměru trvání závěru a exploze. Tematicky navazujeme na předchozí výzkumy (Chlumský 1911 a 1928; Borovičková - Maláč 1967; Mluvnice češtiny 1, 1986) a přinášíme výsledky, které mohou dosavadní poznatky doplnit zejména o údaje z řeči běžně mluvené, semispontánní (blíže viz kap. 2 a 8). Hlavním cílem v oblasti spektrálních chrakteristik je statistický popis frekvenčních vlastností explozivního šumu v kategoriích: spektrální těžiště, směrodatná odchylka spektra, sešikmenost hodnot spektra a špičatost hodnot spektra. Pro tyto parametry se v odborné literatuře běžně užívá souhrnný název spectral moments (např. Forrest a kol. 1988; Blacklock - Shadle 2003; Eriksson a kol. 2004; Bunnell a kol. 2004; Tanner a kol. 2005). Uvedený termín – spektrální momenty – jsme převzali pro dřívější výzkum (Machač – Skarnitzl 2004, 2005) i pro tuto práci. Pro analýzu explozív byla zvolena intervokalická pozice, v níž předpokládáme nejvyšší stupeň zachování artikulačních a akustických rysů (srov. 1.1.3 a kap. 3), které jsou pro danou hlásku charakteristické. Základem pro měření vybraných vlastností explozív je přiměřeně rozsáhlý materiál dvojího typu. Jedná se o projevy čtené (v přirozeném tempu) a projevy semispontánní, které označujeme jako mluvené (viz kap. 2). Dosavadní výzkumy vycházely většinou buď z materiálu laboratorního, logatomů (Borovičková - Maláč 1967), nebo připravených vět, které byly čteny pomalým tempem (Chlumský 1911 a 1928; viz 4.1.1).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Machač, Ph.D. 4.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Machač, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Machač, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 771 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Přemysl Janota, CSc. 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Miroslav Ptáček, CSc. 1.21 MB