velikost textu

Veřejná správa v podmínkách Evropské unie (historické a sociokulturní souvislosti)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejná správa v podmínkách Evropské unie (historické a sociokulturní souvislosti)
Název v angličtině:
Public administration in terms of the European Union (historical and sociocultural context)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martin Matějů
Oponenti:
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Alena Vodáková, CSc.
Id práce:
23504
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vstup České republiky do Evropské unie představuje typ kulturní změny, která se dotýká každého občana, instituce i české společnosti jako celku. Kulturní změnu chápu jako nehodnotící kategorii sloužící k označení procesu vzniku, transformace nebo zániku konkrétních kulturních prvků, konfigurací i kulturních systémů jako celku. V případě procesu integrace naší země do struktur Evropské unie se jedná především o typ změny exogenní. Adaptace České republiky na nové politické, ekonomické a právní imperativy ovšem stimulovala také celou řadu změn endogenního typu. Vzhledem ktomu, že po dlouhá léta působím v institucích, které se zabývají veřejnou správou, vybral jsem několik oblastí, které se vstupem a členstvím souvisí a rozhodl se je ve své disertační práci podrobit kulturologické analýze. Práce je programově koncipována jako příspěvek k rozvoji aplikované kulturologie. Je proto vedená snahou nejen popsat a analyzovat změny, k nimž došlo vstupem České republiky do Evropské unie v oblasti veřejné správy, ale také postihnout mechanismy, které umožní fungování státní správy co nejvíce optimalizovat. Základní kategorií, která podle mého názoru umožňuje analyzovat daný problém komplexně a ze systémové perspektivy, je široce vymezený pojem kultury. Kulturu v této práci vymezuji z antropologické perspektivy jako „plastický a mnohovýznamový negenetický program činnosti jednotlivců a sociálních skupin" (Hrdý, Soukup, Vodákova 1993, s. 68)1 . Třída kulturních jevů z tohoto hlediska zahrnuje materiální produkty lidské práce (artefakty), sociokulturní regulativy a ideje sdílené a předávané členy určité společnosti. V centru mého zájmu budou zejména sociokulturní regulativy a ideje, tedy normativní a kognitivní vrstva kultury, která se utvářela v oblasti veřejné správy po vstupu České republiky do Evropské unie.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. 8.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Matějů 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 851 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Vodáková, CSc. 888 kB