velikost textu

Regionální diferenciace Japonska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální diferenciace Japonska
Název v angličtině:
Regional differentiation of Japan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Kadeřábek
Vedoucí:
Mgr. Jonáš Suchánek
Oponent:
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Id práce:
224759
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá regionální diferenciací Japonska, a jejím cílem je identifikovat do jisté míry vyspělejší a zaostávající regiony řádovostní úrovni prefektur. Tato práce vychází z určitého shrnutí historickogeografického kontextu vývoje Japonska a následně se zaměřuje na popis a analýzu vybraných ukazatelů a jejich následné syntéze. Tato syntéza je vytvořena na základě faktorové a shlukové analýzy vybraných ukazatelů. Faktorová analýza slouží hlavně ke snížení a takzvaném zasycení faktorů, které jsou následně použity do shlukové analýzy. Využitím shlukové analýzy je nakonec sestaveno pět shluků, které do jisté míry reprezentují regionální rozdílnosti japonských prefektur. Mezi stěžejní závěry práce patří fakt, že urbánní oblasti jsou značně dominují v rámci sociálněekonomických ukazatelů, což podmiňuje výslednou vyspělost daných prefektur. Druhým zjištěním poté je, že periferní oblasti, které jsou zejména zemědělsky orientované ve výsledku spíše zaostávají. Klíčová slova: Japonsko, regionální diferenciace, historickogeografický kontext, japonské prefektury, faktorová analýza, shluková analýza, regionalizace regionalization
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on regional differentiation of Japan with the aim to find somewhat more developed and less developed regions at the hierarchical level of prefectures. This work stems from a summary of the historical-geographical context of Japan's development and then works with the description and analysis of selected indicators and their following synthesis. This synthesis finds basis in utilizing factor and cluster analysis of selected indicators. Factor analysis is mainly used to reduce and saturate selected indicators which are subsequently used in cluster analysis. As a result of the cluster analysis, five clusters are identified, which to some extent represent regional differences of Japanese prefectures. One of the final conclusions of this thesis is the assumption that urban areas are greatly affected by selected socioeconomic indicators which have a major impact on the development of the prefectures. Another conclusion is that peripheral areas, often of rural and agricultural character, are rather less developed. Keywords: Japan, regional differentiation, historical-geographical context, Japanese prefectures, factor analysis, cluster analysis, regionalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Kadeřábek 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Kadeřábek 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Kadeřábek 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jonáš Suchánek 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB