velikost textu

Identifikace nových faktorů virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identifikace nových faktorů virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis
Název v angličtině:
Identification of new virulence factors in intracellular pathogen Francisella tularensis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Věra Daňková, Ph.D.
Vedoucí:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Adéla Strašková
Id práce:
224720
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Věra Daňková Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce: IDENTIFIKACE NOVÝCH FAKTORŮ VIRULENCE INTRACELULÁRNÍHO PATOGENA FRANCISELLA TULARENSIS Předložená disertační práce je zaměřena na studium úlohy bakteriálních tetratricopeptide repeat-like (TPR-like) proteinů v patogenesi infekce. Modelovým organismem byla zvolena vysoce virulentní intracelulární bakterie Francisella tularensis, jejíž mechanismus patogenese není doposud plně objasněn. V první části disertační práce byly na základě bioinformatických studií identifikovány tři geny (FTS_0201, FTS_1680, a FTS_0778) s predikovanou TPR-like doménou. Pro přípravu mutantních kmenů vybraných genů byla využita mutagenese TargeTron. Připravené mutantní kmeny byly použity pro studium role vybraných proteinů v patogenitě a imunogenitě F. tularensis s využitím in vitro a in vivo modelů a dále pro studium zapojení těchto proteinů v adaptačních mechanismech na stres. Z výsledků disertační práce bylo zjištěno, že protein FTS_1680 je významný pro intracelulární replikaci a plnou virulenci bakterie. Dále byla zaznamenána snížená schopnost proliferace mutantních bakterií inFTS_1680/200 v in vivo systému s následnou eliminací těchto bakterií z orgánů myší kmene BALB/c. S využitím proteomického přístupu byl FTS_1680 identifikován jako membránově asociovaný protein. V neposlední řadě byla testována schopnost adaptace mutantních bakterií na stresové podmínky, kdy byla prokázána významná role FTS_1680 proteinu v adaptaci na teplotní stres. Dále byla prokázána schopnost inFTS_1680/200 vyvolat plnohodnotnou protekci proti virulentnímu kmeni FSC200 a to díky schopnosti vyvolávat brzkou imunitní zánětlivou odpověď. Zapojením imunoproteomického ABSTRAKT přístupu jsme určili profil bakteriálních povrchových proteinů rozpoznávaných myšími séry po imunizaci a infekci virulentním kmenem a jejich srovnáváním jsme identifikovali nové FSC200 imunoreaktivní antigeny. Výsledky disertační práce rozšířily znalost faktorů virulence F. tularensis a přispěly tak k možnému objasnění mechanismů virulence. Dále byly identifikovány nové imunoreaktivní antigeny, které by mohly být využity pro tvorbu podjednotkové vakcíny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Věra Daňková Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: IDENTIFICATION OF NEW VIRULENCE FACTORS IN INTRACELULLAR PATHOGEN FRANCISELLA TULARENSIS This dissertation thesis is focused on the role of bacterial tetratricopeptide repeat-like (TPR-like) proteins in the pathogenesis of infection. As a model organism we have chosen highly virulent intracellular bacterium Francisella tularensis (F. tularensis), whose mechanism of pathogenesis is not completely described. In the first part of dissertation thesis we took advantage of bioinformatic methods and identified three genes (FTS_0201, FTS_1680, and FTS_0778) with predicted TPR-like domains. Mutants defective in protein expression were prepared by TargeTron insertion mutagenesis. Prepared mutant strains were used for studying the role of selected proteins in pathogenicity and immunogenicity of F. tularensis subsp. holarctica strain employing in vivo and in vitro models and further for studying the involvement of these proteins in stress tolerance. Our results showed that the FTS_1680 protein is required for intracellular replication and full virulence of bacterium. We also described impaired ability of inFTS_1680/200 mutant bacteria to proliferate in in vivo system followed by elimination of these bacteria from BALB/c mice organs. Employing proteomic approaches we identified the protein FTS_1680 as a membrane associated protein. Moreover ability of mutant bacteria to adapt to stress conditions was tested. We showed that the protein FTS_1680 plays an important role in stress tolerance. We also determined the immunoprotective capacity of the vaccination with the inFTS_1680/200 mutant against challenge with the virulent FSC200 strain. The results revealed that the ability of the inFTS_1680/200 ABSTRACT mutant to induce an early innate inflammatory response is crucial for its protective potential. Finally, using immunoproteomic approach we defined the profile of Francisella membrane proteins recognized by post-vaccination and post-challenge sera and by their comparison we determined novel immunoreactive FSC200 antigens. The obtained results extend the knowledge of F. tularensis virulence factors and thus contributed to possible elucidation of virulence mechanisms. Further, we identified novel immunoreactive antigens useful for a subunit vaccine design.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Daňková, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Daňková, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Daňková, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 386 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 692 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB