velikost textu

Výzkum finanční a časové náročnosti ledního hokeje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum finanční a časové náročnosti ledního hokeje
Název v angličtině:
Research on the financial and time demands of ice hockey
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Petr Vecko
Vedoucí:
Mgr. Pavel Arnošt
Oponent:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
224689
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lední hokej, finanční náročnost, časová náročnost, vnímání a očekávání od ledního hokeje, Český svaz ledního hokeje, písemné dotazování, regresní analýza, komparace výzkumů
Klíčová slova v angličtině:
Ice hockey, financial demands, time demands, perception and expectations from ice hockey, Czech Ice Hockey Association, written questioning, regression analysis, comparison of research
Abstrakt:
Abstrakt Název: Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této práce je podrobný výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích. Dalším cílem je porovnání výsledků provedeného výzkumu s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Posledním cílem je provedení regresní analýzy získaných výzkumných výsledků. Metody: Výzkum prováděný v této diplomové práci využívá především prvků metod kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti probíhalo za pomoci písemného dotazníkového šetření. Dalšími použitými metodami v diplomové práci byly metoda komparace a metoda regresní analýzy. Výsledky: Práce přináší dosud nezmapovaný pohled reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích v České republice. Zainteresovaná veřejnost vnímá lední hokej jako finančně i časově náročný sport. Další nedílnou součástí diplomové práce je komparace zjištěných výzkumných výsledků s výsledky studie „Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?“ Tyto výsledky přináší ucelený pohled na celou tuto problematiku. Regresní analýza poté ukázala rostoucí trend finanční a časové náročnosti tohoto sportu se současně rostoucím věkem dítěte. Klíčová slova: Lední hokej, finanční náročnost, časová náročnost, vnímání a očekávání od ledního hokeje, Český svaz ledního hokeje, písemné dotazování, regresní analýza, komparace výzkumů.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Research on the financial and time demands of ice hockey Objectives: The main objective of this work is a detailed investigation of the financial and time demands of ice hockey in youth ages. Another facet is to compare the results of the research conducted with the results of the research "How to increase the number of children in hockey clubs?" The last aim is to perform a regression analysis of the obtained research results. Methods: The research carried out in this diploma thesis mainly uses elements of quantitative research methods. The questioning of the public was carried out by means of a written questionnaire survey. Other methods used in the diploma thesis were the comparison method and the regression analysis method. Results: The thesis brings an uncharted view of the real financial and time demands of ice hockey in the youth categories in the Czech Republic. Interested public see ice hockey as a financial and time-consuming sport. Another integral part of the diploma thesis is to compare the results of the research conducted with the results of the research "How to increase the number of children in hockey clubs?" These results present a comprehensive view of the whole issue. The regression analysis then showed the growing trend of the financial and time demands of this sport with the child's growing age. Key words: Ice hockey, financial demands, time demands, perception and expectations from ice hockey, Czech Ice Hockey Association, written questioning, regression analysis, comparison of research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Vecko 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Vecko 431 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Vecko 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Voráček 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 79 kB