text size

A Night at the Tarn House: a translation and stylistic analysis of G. R. R. Martin’s short story

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
A Night at the Tarn House: a translation and stylistic analysis of G. R. R. Martin’s short story
Title (in czech):
Noc v hostinci U Horského oka: překlad povídky G. R. R. Martina a analýza použitých stylistických prostředků
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Anna Šupová
Supervisor:
Mgr. Jakub Ženíšek
Opponent:
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Thesis Id:
224501
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
English Language Oriented at Education — Music Oriented at Education (B AJ-HV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Good
Language:
English
Keywords (in czech):
překlad, literární překlad, typologické rozdíly mezi angličtinou a češtinou, lingvistická analýza
Keywords:
translation, literary translation, typological differences between English and Czech, linguistic analysis
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá literárním překladem z anglického jazyka do českého jazyka. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou shrnuta teoretická východiska pro vypracování práce. Zde jsou nastíněny typy překladu a hlavní principy a metody překládání. Také pojednává o možných úskalích literárního překladu. Dále je zde krátce představena povídka amerického autora G. R. R. Martina A Night at the Tarn House. Praktická část obsahuje překlad části vybrané povídky z angličtiny do češtiny. Poslední částí, která je dále rozdělena na jednotlivé jazykové roviny, je analýza překládaného textu. Blíže popisuje navržená praktická řešení přeloženého textu a vybraných záležitostí zmíněných v teoretické části. Cílem práce je pokus o překlad části autentického literárního díla a zkoumání typologických rozdílů mezi oběma jazyky, které mohou být problematické.
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with literary translation from English into Czech. It is divided into three major parts. The first part describes the theoretical bases; it outlines types of translation as well as the fundamental principles and methods of translation. Also, possible impediments of literary translation are discussed. The theoretical part also briefly introduces a short story written by American author G. R. R. Martin A Night at the Tarn House. The practical part consists of the translation of a part of the short story from English to Czech. The last part, which is further divided into individual linguistic levels, presents the analysis of the translated text and comments on the practical solutions in the translated text as well as on some of the issues mentioned in the theoretical part. The aim of this thesis is an attempt to translate a part of an authentic literary text and examine the typological differences between the two languages that possibly pose a problem.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Anna Šupová 509 kB
Download Abstract in czech Anna Šupová 42 kB
Download Abstract in english Anna Šupová 17 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jakub Ženíšek 189 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 199 kB
Download Defence's report Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 153 kB