velikost textu

A Night at the Tarn House: a translation and stylistic analysis of G. R. R. Martin’s short story

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A Night at the Tarn House: a translation and stylistic analysis of G. R. R. Martin’s short story
Název v češtině:
Noc v hostinci U Horského oka: překlad povídky G. R. R. Martina a analýza použitých stylistických prostředků
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Šupová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Id práce:
224501
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, literární překlad, typologické rozdíly mezi angličtinou a češtinou, lingvistická analýza
Klíčová slova v angličtině:
translation, literary translation, typological differences between English and Czech, linguistic analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá literárním překladem z anglického jazyka do českého jazyka. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou shrnuta teoretická východiska pro vypracování práce. Zde jsou nastíněny typy překladu a hlavní principy a metody překládání. Také pojednává o možných úskalích literárního překladu. Dále je zde krátce představena povídka amerického autora G. R. R. Martina A Night at the Tarn House. Praktická část obsahuje překlad části vybrané povídky z angličtiny do češtiny. Poslední částí, která je dále rozdělena na jednotlivé jazykové roviny, je analýza překládaného textu. Blíže popisuje navržená praktická řešení přeloženého textu a vybraných záležitostí zmíněných v teoretické části. Cílem práce je pokus o překlad části autentického literárního díla a zkoumání typologických rozdílů mezi oběma jazyky, které mohou být problematické.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with literary translation from English into Czech. It is divided into three major parts. The first part describes the theoretical bases; it outlines types of translation as well as the fundamental principles and methods of translation. Also, possible impediments of literary translation are discussed. The theoretical part also briefly introduces a short story written by American author G. R. R. Martin A Night at the Tarn House. The practical part consists of the translation of a part of the short story from English to Czech. The last part, which is further divided into individual linguistic levels, presents the analysis of the translated text and comments on the practical solutions in the translated text as well as on some of the issues mentioned in the theoretical part. The aim of this thesis is an attempt to translate a part of an authentic literary text and examine the typological differences between the two languages that possibly pose a problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Šupová 509 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Šupová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Šupová 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 153 kB