velikost textu

Důkaz o učení při literární výchově v 5. ročníku základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkaz o učení při literární výchově v 5. ročníku základní školy
Název v angličtině:
Evidence of leasing in literature environmental education, grades 5 of elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Vávřeová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Id práce:
224227
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení, formativní hodnocení, literární výchova, důkaz o učení, vzdělávací cíle, kritéria hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
Assessment, formative assessment, literature environmental education, evidence of learning, learning goals, criteria
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem hodnocení, zaváděním formativního hodnocení v literární výchově v 5. ročníku základní školy. Zaměřuje se na propojení hodnocení výsledků učení žáků s konkrétními důkazy o učení z jejich práce v hodinách literární výchovy. Prostřednictvím akčního výzkumu zkoumá možné formy takových důkazů pro vytyčené vzdělávací cíle, způsoby a kritéria jejich hodnocení. Vychází z analýzy dokladů vytvořených žáky 5. ročníku základní školy. Na základě vzniklých důkazů o učení navrhuje možné další kroky v procesu vyučování a hodnocení směřujících ke zlepšení žáků v oblasti vyhledávání a porozumění literárním textům. Analyzuje schopnost žáků konkrétní třídy vyhledávat, propojovat a vyvozovat informace z textu a navrhuje postup čtenářských lekcí v rámci hodin literární výchovy, ve kterých žáci cíleně rozvíjejí své čtenářské strategie a posouvají se směrem k cíli za pomoci kritérií úspěchu. Zkoumá možnosti další práce žáků i učitelů s vzniklými důkazy o učení. Práce prokazuje vliv formativního hodnocení na vnitřní motivaci žáků k učení ve smyslu celoživotního procesu. Zároveň ukazuje pozitivní vztah mezi přijímáním zodpovědnosti za vlastní učení a sebehodnocením s oporou o důkazy. KLÍČOVÁSLOVA Hodnocení, formativní hodnocení, literární výchova, důkaz o učení, vzdělávací cíle, kritéria hodnocení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the topic of assessment, introduction of formative evaluation in literature environmental education at grades 5 of elementary school. It focuses on linking the assessment of outcomes of pupils evaluation with real evidence of learning from their work in literature environmental education classes. Through the mediation of action research, it examines possible forms of such evidence for the educational goals, ways and criteria for their assessment. It is based on an analysis of documents created by pupils of grades 5 of elementary school. On the basis of the newly - emerged learnings evidence, it proposes possible further steps in the teaching and evaluation process aimed at improving pupils' search and understanding of literary texts. It analyses the ability of pupils of a particular class to search, link and infer information from text and proposes the further steps in reading lessons within literature environmental education classes, in which pupils develop their reading strategies in a targeted way and move towards the goal using the criteria of success. It examines the possibilities of further work of pupils and teachers with evidence of learning. The work demonstrates the influence of formative assessment on the internal pupils motivation to learn in the sense of a lifelong process. At the same time, it shows a positive relationship between taking responsibility for self-learning and self-assessment with a support for evidence. KEYWORDS Assessment, formative assessment, literature environmental education, evidence of learning, learning goals, criteria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Vávřeová 6.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Vávřeová 3.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Vávřeová 337 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Vávřeová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Karel Starý, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB